Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Vecht en Venen gaat er definitief komen

Datum: 20 mei 2008
Bron: Midpoint FM Nieuwsredactie
Provinciale Staten hebben in de vergadering van 19 mei ingestemd met het herindelingsadvies dat moet leiden tot één grote Groene Hart gemeente met de werknaam ‘Vecht en Venen’. De meningen over het voorstel waren verdeeld, maar een meerderheid van de politieke partijen kon zich in het voorstel vinden om De Ronde Venen, Abcoude, Breukelen en Loenen samen te laten gaan. Het advies wordt nu gezonden aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, die er een wetsvoorstel van maakt. Dit wetsvoorstel wordt vervolgens, na instemming van het Kabinet, voorgelegd aan de Tweede- en Eerste Kamer. Wanneer de Tweede- en Eerste Kamer instemmen met de voorgestelde herindeling kan deze per 1 januari 2010 van kracht zijn.

De plaatsen:
Mijdrecht, Wilnis, Vinkeveen, De Hoef, Amstelhoek, Waverveen, Abcoude, Baambrugge, Nigtevecht, Vreeland, Loenen, Nieuwersluis, Nieuwer ter Aa, Breukelen, Kockengen.


Vanuit de betrokken gemeenten hadden belanghebbenden, tijdens de hooravonden in maart en april en tijdens de behandeling van het advies in de Statencommissie Bestuur, Europa en Middelen, hun mening gegeven. De standpunten van de insprekers hebben, samen met het standpunt van GS zoals verwoord in het ontwerp-herindelingsadvies meegewogen in de standpuntbepaling van de statenfracties. De meerderheid van de statenleden ondersteunt het voorstel voor de vorming van de gemeente Vecht en Venen. Er ontstaat zo een krachtige gemeente in het Groene Hart, tussen de stedelijke gebieden van Amsterdam en Utrecht. Deze gemeente is voldoende duurzaam en vertoont voldoende interne samenhang.

Extra financiële steun en aandacht voor openbaar vervoer
Het voorstel kon op steun rekenen in de Staten, maar verschillende fracties spraken nog wel hun zorgenpunten uit. Het CDA stelde met een ingediend amendement voor om het proces gefaseerd te doorlopen door eerst alleen Abcoude en De Ronde Venen samen te voegen en in een later stadium te bezien of ook Breukelen en Loenen hieraan worden toegevoegd. Dit voorstel kon echter niet op steun van andere fracties rekenen.

Er werd door verschillende partijen aandacht gevraagd voor de financiële consequenties van de herindeling. De VVD diende hierover, mede namens de PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66 en SGP, een amendement in om maximaal 100.000 euro extra beschikbaar te stellen voor de herindeling. GroenLinks droeg, samen met de VVD, PvdA, ChristenUnie, D66 en SGP, het college met een motie op de lobby van de VNG voor extra financiële armslag voor fuserende gemeenten te ondersteunen met een schriftelijke adhesiebetuiging en dit in een persoonlijk onderhoud met de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties te benadrukken.
Omdat veel gezegd is over het behoud van de identiteit van de verschillende kernen, diende de PvdA een motie in om het college op te dragen in overleg te treden met de nieuwe gemeenten en de respectievelijke gebiedscommissies om te bevorderen dat de gebiedsvisie Vechtstreek en het Herijkte Plan de Venen gaan bijdragen aan de identiteit van de nieuwe gemeente.

De ChristenUnie sprak, mede namens de fracties van de VVD, PvdA, GroenLinks, D66 en SGP, haar zorgen uit over het openbare vervoer in de nieuw te vormen gemeente en diende een motie in waarin GS werd opgedragen een notitie op te stellen waarin aandacht wordt besteed aan de onderlinge bereikbaarheid van de kernen en de gebouwen met een publieksfunctie.

Ook dienden deze partijen een motie in waarin het college werd opgeroepen PS minstens twee keer per jaar te informeren over de voortgang van en bijzonderheden rond de herindeling.

D66 diende, mede namens VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie en SGP, een motie in om met de nieuw te vormen gemeente afspraken te maken op de wijze waarop de provincie deze gemeente optimaal kan ondersteunen bij het instandhouden en versterken van het landelijke – Groene Hart – karakter van de nieuwe gemeente.

Gedeputeerde Marian Dekker was blij met de instemming van Provinciale Staten en zegde toe de zaken die met de ingediende moties aan de orde werden gesteld, uit te zullen voeren. De moties werden daarop ingetrokken. Uiteindelijk stemde een meerderheid van VVD, PvdA, GroenLinks, ChristenUnie, D66, en SGP in met het herindelingsadvies.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug