Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Daling criminaliteit zet door in regio Utrecht

Datum: 03 januari 2008
Bron: Politie Regio Utrecht
De totale criminaliteit in de regio Utrecht is in het afgelopen jaar voor het zesde achtereenvolgende jaar gedaald. Ten opzichte van 2002 is de criminaliteit in 2007 met 26 procent gedaald en ten opzichte van 2006 met 6 procent.

“Het stemt mij tevreden dat de criminaliteit ten opzichte van 2002 (117.000 aangiften) met bijna 30.000 aangiften is gedaald naar 87.361 in 2007. Dit ondanks het toegenomen inwonersaantal (+5% t.o.v. 2002) en bij een gelijk gebleven aangiftebereidheid. Dit is echt een trendbreuk” aldus korpschef Stoffel Heijsman van de Politie Utrecht. Heijsman geeft in het nieuwjaarsgesprek met de pers op donderdag 3 januari een toelichting op de resultaten van het afgelopen jaar en blikt vooruit.

Stijgers en dalers
De belangrijkste ‘daler’ is het aantal aangiftes voor veel voorkomende criminaliteit (-26% ten opzichte van het jaar 2002 en -9% ten opzichte van 2006). Het aantal aangiftes voor autokraken en woninginbraken, delicten die vorig jaar nog een duidelijke toename lieten zien, zijn in 2007 respectievelijk afgenomen met 11 en 12% . De opvallendste stijgingen zijn te zien bij twee categorieën van geweld: overvallen (+21%) en bedreiging (+6%). Desondanks is het totaal aantal geweldsdelicten ten opzichte van 2006 nagenoeg gelijk gebleven. Ten opzichte van 2002 is er echter nog steeds een daling van 3 procent.

Veel voorkomende criminaliteit
De veelvoorkomende criminaliteit is de afgelopen jaren sterk afgenomen in de regio. Deze daling zet door in 2007, waar in totaal 9% minder aangifte is gedaan van misdrijven zoals fietsendiefstal (-14%) en autokraak (-11%). Vernieling laat in 2007 een stijging van 3 procent zien. De politie heeft op dit onderdeel net als vorig jaar veel inspanningen gepleegd zoals de aanpak van veelplegers, inzet van lokauto’s, aanpak van helers en preventieve flyeracties op hotspots.

Inbraken
Ook de inbraken (woningen en bedrijven) tonen de afgelopen jaren een dalende trend. Met name de bedrijfsinbraken zijn fors gedaald met 22% ten opzichte van 2006 (en zelfs -59% ten opzichte van 2002). Opvallend is dat het aantal woninginbraken in 2007 is afgenomen met 12%, terwijl met bijvoorbeeld de grootschalige nieuwbouwwijken Vathorst en Leidsche Rijn het aantal woningen, inwoners en bedrijven in onze regio sterk groeit. Het aantal woninginbraken in de stad Utrecht is met 9% gedaald.

Geweld
Geweld is in tegenstelling tot 2006 niet gedaald in 2007, maar nagenoeg gelijk gebleven. In enkele categorieën zien we een stijging: mishandeling (+4%), bedreiging (+6%), openlijk geweld (+2%) en overval (+21%). Straatroven (-6%) en zedendelicten (-13%) zijn afgenomen, het aantal aangiften van huiselijk geweld is gelijk gebleven. Ook geweld tegen collega’s neemt toe. Niet alleen politiemensen, maar het merendeel van werknemers met een publieke taak komt in aanraking met agressie en geweld.

Speerpunten voor 2008: overlast en veelvoorkomende criminaliteit
Nu er een trendbreuk is gerealiseerd in de criminaliteit met -26%, wordt er een veranderende vraag in de samenleving geconstateerd. De samenleving vraagt nu om het aanpakken van overlast. De Politie Utrecht ziet het als haar opdracht om recht, rust en respect in de wijk te versterken. Dit betekent niet alleen aandacht voor criminaliteit en openbare orde, maar met name voor het aanpakken van overlast. Het gaat hierbij zowel om het maatschappelijke fenomeen dat in de hele regio voorkomt (uitgaan, overmatig alcoholgebruik, kort lontje enz.) als om overlast als signaal van diepere problematiek, zoals in probleemwijken (bijv. Kanaleneiland-Noord). Belangrijk punt bij overlast is dat dit een voorstadium kan zijn voor geweld. Agressief en hufterig gedrag zoals bedreigen, beledigen, wapenbezit, overmatig alcoholgebruik en overlastgevend verkeersgedrag leidt snel tot escalatie. Het aantal meldingen overlast is met 5% gedaald ten opzichte van vorig jaar. In 2007 t/m november betrof het 21.959 meldingen.

Het tweede speerpunt voor 2008 is het aanpakken van veelvoorkomende criminaliteit, omdat dit ongeveer de helft van de totale criminaliteit uitmaakt, en omdat dit beeldbepalend is voor het ervaren van overlast in de wijk. De Politie Utrecht wil daarom de criminele infrastructuur aanpakken, dat wil zeggen de mensen die criminaliteit faciliteren en stimuleren, met name heling.

In 2011 wil de Politie Utrecht 40% minder criminaliteit bereiken ten opzichte van 2002.

Burger betrokken
2007 stond bij de Politie Utrecht in het teken van het betrekken van de inwoners bij het politiewerk. Heijsman motiveert: “Een betrokken burger voelt zich sterker en veiliger en sterke burgers m├íken het ook veiliger op straat”. Diverse initiatieven kregen in het kader van deze strategie 2007 een impuls. De website Politieonderzoeken.nl won in 2007 een innovatieprijs en vond landelijke navolging. Een prijsvraag onder collega’s leverde het winnend project ‘De Bus’ op, waarbij GVU-buschauffeurs worden aangemoedigd om mee uit te kijken naar onder andere straatrovers in de stad Utrecht. In december ging het project ‘Burger Alert’ van start, teams die op plekken waar traditiegetrouw de criminaliteit toeneemt, inwoners/voorbijgangers attenderen op criminaliteit. Via een publiekscampagne met busreclame, de politiekrant en een website, heeft de Politie Utrecht de inwoners van de provincie direct benaderd en laten zien waarvoor 112 gebeld kan worden en wat de politietaken zijn.

Overzicht resultaten
NB: De cijfers zijn voorlopig en deels geprognosticeerd. Pas in het voorjaar 2008 zullen zowel op regionaal als districtelijk niveau de definitieve cijfers in een jaarverslag gepubliceerd en geanalyseerd worden.

Misdrijf

Resultaat 2007 t/m 29/12

Verschil ten opzichte van 2006

(in procenten)

Aangiften geweldsmisdrijven

7.610

0

w.o. zedenmisdrijf

524

-13

w.o. openlijk geweld

499

2

w.o. bedreiging

1.881

6

w.o. mishandeling

3.797

4

w.o straatroof

782

-6

w.o. overval

125

21

 

Aangiften huiselijk geweld

1.178

0

 

Aangiften veelvoorkomende criminaliteit

44.251

-9

w.o. diefstal a/u auto

20.287

-11

w.o. diefstal fiets

8.633

-14

w.o. vernieling

15.096

3

 

Aangiften diefstal uit woning

6.224

-12

 

Aangiften diefstal uit bedrijf

3.199

-22 • Het totaal aantal aangiften in 2007 bedroeg 87.361 (6% minder dan in 2006)
 • De aangiftebereidheid ten opzichte van vorig jaar is gelijk gebleven, nl. 25,4%.
 • T/m november 2007 was het percentage telefoontjes (0900-8844) dat binnen 20 seconden werd opgenomen 74%. In 2006 was dit 78%.
 • Op noodhulpmeldingen lukte het in 97% van de gevallen om binnen 10 minuten ter plaatse te zijn (‘prio 1-meldingen’, cijfers t/m november 2007). In 2006 was dit voor dezelfde periode 96%. Voor ‘prio 2-meldingen’ werd in 2007 in 87% van de gevallen de norm (binnen 20 minuten ter plaatse) gehaald. Dit is gelijk aan 2006.
 • In 2007 vonden vijf delicten moord / doodslag plaats (6 in 2006). Voor alle zaken zijn verdachten aangehouden.
 • Van het totaal aantal opgenomen aangiften was 33% via internet (27% in 2006).
 • laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34  Hollandse AVond Mijdrecht

  Terug

  Hollandse AVond Mijdrecht