RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Versterking bestuurskracht Vecht- en Plassengebied - Draagvlak belangrijk criterium

Datum: 20 maart 2007
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Op 13 maart jl. hebben gedeputeerde staten (GS) van Utrecht een besluit genomen over de versterking van de bestuurskracht in het Vecht- en Plassengebied. De tweede ronde van open overleg is afgerond waaruit twee mogelijke herindelingsvarianten naar voren zijn gekomen. GS kiezen voor de variant van gemeentelijke herindeling van Abcoude , De Ronde Venen en het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2 enerzijds en Breukelen (incl. stationsgebied) en Loenen minus het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2 anderzijds.

De zes betrokken gemeenten (Breukelen, Maarssen, De Ronde Venen, Abcoude, Loenen en Wijdemeren) zijn door de provincie over dit besluit geïnformeerd.

Varianten
Culturele en sociaal-economische samenhang is voor een nieuw te vormen gemeente van groot be-lang om tot een hechte, goed functionerende gemeente te komen. Vanuit deze inhoudelijke benadering hebben GS een afweging gemaakt tussen de volgende twee varianten:
1. De vorming van een Veenweidegemeente (47.000 inwoners) aan de westkant van het Am-sterdam-Rijnkanaal en de A2. De Veenweidegemeente krijgt vorm door de samenvoeging van de gemeenten De Ronde Venen en Abcoude, de kern Loenersloot (gemeente Loenen), en het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2.

De vorming van een Vechtgemeente (57.000 inwoners). De Vechtgemeente bestaat uit de gemeenten Breukelen (minus het grondgebied ten westen van de A2), Maarssen en de ker-nen Nieuwersluis, Loenen en Vreeland van de gemeente Loenen.

Met deze variant ontstaan twee robuuste, groene gemeenten in het noordwesten van Utrecht.
2. Gemeentelijke herindeling van Abcoude, De Ronde Venen en het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2 (47.000 inwoners) enerzijds en Breukelen (incl. stationsgebied) en Loenen minus het grondgebied van Breukelen ten westen van de A2 (19.000 inwoners) anderzijds.

Draagvlak
Er is een duidelijke spanning tussen enerzijds het criterium bestuurskracht en anderzijds het criterium draagvlak. Beide criteria wegen zwaar in de beoordeling. De eerste variant leidt tot een goede verster-king van de bestuurskracht. Ook de duurzaamheid van deze variant is beter dan de tweede variant. Voor de eerste variant is echter geen draagvlak in Breukelen en Loenen.

GS kiezen ervoor om draagvlak doorslaggevend te laten zijn in de keuze voor de 2e variant, omdat daarmee wél een belangrijke stap wordt gezet in het versterken van de bestuurskracht op de korte termijn.

Vervolgprocedure
De fase van open overleg is afgerond. Op korte termijn wordt een herindelingsontwerp vastgesteld. In het ontwerp worden de twee genoemde herindelingsvarianten opgenomen, onze voorkeursvariant en de verslagen van het gevoerde overleg. Daarnaast wordt in het ontwerp nog nader aandacht besteed aan specifieke vragen uit het open overleg ondermeer van de gemeente De RondeVenen.

Na de vaststelling wordt het herindelingsontwerp medio mei ter inzage gelegd en kunnen gedurende de termijn van de terinzagelegging (3 maanden voor de raad, 2 maanden voor een ieder) zienswijzen worden ingediend.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug