RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Voorontwerp-bestemmingsplan Westerheul IV ter inzage

Datum: 16 mei 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het college van B&W van De Ronde Venen wil de bouw van circa 235 woningen in het gebied Wes-terheul IV mogelijk maken. Omdat hiervoor de bestemming van het gebied gewijzigd moet worden naar ‘woondoeleinden’, legt het college het voorontwerp van een nieuw bestemmingsplan voor in-spraak ter inzage.

Westerheul IV, dat ligt tussen de woonwijk Westerheul en bedrijventerrein Voorbancken (Vinkeveen), is op dit moment agrarisch gebied. Voor het gebied is een voorontwerp-bestemmingsplan opgesteld, dat vanaf 18 mei 2006 gedurende zes weken ter inzage ligt in het gemeentehuis in Mijdrecht en in de openbare biblio-theek in Vinkeveen. Gedurende deze termijn kan iedereen een inspraakreactie op het plan indienen.

Inspraakavond 31 mei, 19.30 uur
Naast de mogelijkheid om schriftelijk op het voorontwerp-bestemmingsplan te reageren, kan dat ook mon-deling. Op 31 mei 2006 organiseert de gemeente een inspraakavond in dorpshuis De Boei in Vinkeveen. De bijeenkomst begint om 19.30 uur.

Deelgebieden
Het voorontwerp-bestemmingsplan is een juridische vertaling en gedeeltelijke invulling van de eerder door de gemeenteraad op 30 juni 2005 vastgestelde Nota van Uitgangspunten, waarop toen eveneens inspraak is geweest. Het voorontwerp voorziet in een nog uit te werken bestemming “woondoeleinden”.

Dit betekent dat deze bestemming in een latere fase nog gedetailleerd moet worden uitgewerkt in één of meer zogeheten “uitwerkingsplannen”. De grote lijnen liggen met dit bestemmingsplan echter vast.

Het plangebied is opgedeeld in 3 deelgebieden, die zich onderscheiden in bouwhoogte en woningcategorie (woningdichtheid). Het bestemmingsplan voorziet in een grotere bouwhoogte en woningdichtheid langs de straat Voorbancken (max.17 m), terwijl langs de Mijdrechtse dwarsweg en de Spoordijk lagere bebouwing (max. 10 m) in een kleinere dichtheid is toebedacht. In het centrale deel van Westerheul IV is de maximale bouwhoogte 14 meter.

De hoofdontsluiting voor autoverkeer komt aan de zijde van de straat Voorbancken. Hiermee komt de ge-meente tegemoet aan de wens van bewoners in de naastgelegen wijk. In het centrale deel van de wijk zal ook een groen plein worden aangelegd.

Verkavelingsplan en beeldkwaliteit
Het college van B&W heeft ook ingestemd met een globaal verkavelingsplan en een notitie beeldkwaliteit. Het verkavelingsplan is een uitwerking van de Nota van Uitgangspunten. Het verkavelingsplan geeft inzicht in hoe de wijk eruit kan komen te zien wat betreft bebouwde en niet-bebouwde ruimte. De notitie beeldkwa-liteit is een beschrijving van de kwaliteit woon- en leefomgeving die met het bestemmingsplan en verkave-lingsplan wordt beoogd. Die notitie vormt een richtlijn voor nadere uitwerkingsplannen.

Zandophoging
Daarnaast zijn ook waterhuishoudkundige uitgangspunten vastgesteld. Deze hebben betrekking op de aan te brengen zandlaag ter voorkoming van extra kwel in het gebied. De uitgangspunten maken deel uit van het (voorontwerp-)bestemmingsplan. De komende maanden laat de gemeente onderzoeken hoeveel zand moet worden aangevoerd en hoe dat moet gebeuren (vrachtwagens of zandspuiten via buizen). Zodra daarover meer bekend is, naar verwachting in september 2006, worden de omwonenden erover geïnfor-meerd.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug