RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

stemmingsplan Buitengebied De Ronde Venen goedgekeurd

Datum: 16 mei 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Gedeputeerde Staten van Utrecht hebben 9 mei jl. het bestemmingsplan “Buitengebied De Ronde Venen” goedgekeurd. Het college van B en W is zeer tevreden met dit besluit, omdat met het be-stemmingsplan de huidige situatie van het landelijk gebied goed wordt vastgelegd en ruimte biedt aan ontwikkelingen. Aan enkele onderdelen is goedkeuring onthouden.

Het bestemmingsplan “Buitengebied De Ronde Venen” omvat het complete grondgebied van de gemeen-te, met uitzondering van de kernen Amstelhoek, Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis. Het plan vervangt diver-se, grotendeels verouderde bestemmingsplannen. Door het nieuwe bestemmingsplan gaan voor het hele landelijk gebied dezelfde regels gelden. Daarnaast zijn mogelijkheden opgenomen om in te spelen op gewenste of verwachte ontwikkelingen. Hierbij kan gedacht worden aan mogelijkheden om bouwvlakken aan te passen en ook aan mogelijkheden om natuur te ontwikkelen.

Relatie met Marickenland
De polder Groot Mijdrecht Zuid, waarvoor het project Marickenland loopt, is onderdeel van dit bestem-mingsplan. Voor deze polder zijn voornamelijk agrarische bestemmingen opgenomen, mét een mogelijk-heid deze te wijzigingen in een natuurbestemming. Binnen twee jaar zal voor dit gebied opnieuw een ontwerp bestemmingsplan ter inzage worden gelegd, dat precies past bij de wensen voor “Marickenland”. Het nu goedgekeurde bestemmingsplan zal voor deze polder dan niet meer van toepassing zijn.

Vervolgprocedure
Het college van B en W zal de goedkeuring binnen enkele weken officieel bekend maken. Daarna ligt het plan, inclusief het goedkeuringsbesluit, gedurende 6 weken ter inzage en staat beroep bij de Raad van State open voor diegenen die bedenkingen hebben ingediend en diegenen die het niet eens zijn met onderdelen waaraan goedkeuring is onthouden. In de officiële publicatie zal uitvoerig worden aangege-ven hoe dit in zijn werk gaat.

Na afloop van de beroepstermijn is het bestemmingsplan onherroepelijk en kunnen bouwvergunningen op basis van het plan worden verleend. Onderdelen waartegen beroep wordt aangetekend worden pas onherroepelijk, wanneer de Raad van State hierover een uitspraak heeft gedaan.

Goedkeuring onthouden
Aan een beperkt aantal onderdelen van het bestemmingsplan hebben GS goedkeuring onthouden, we-gens strijd met een goede ruimtelijke ordening, provinciaal beleid of rijksbeleid. Het gaat onder meer om
  • delen van de polder Blokland, waarvoor een natuurbestemming was opgenomen, terwijl deze nog agrarisch in gebruik zijn;
  • delen van de bepalingen die hergebruik van voormalige agrarische bebouwing voor andere doelein-den mogelijk maken;
  • de uitbreiding van bebouwing bij het fort bij Uithoorn;
  • de agrarische bestemming van enkele percelen die in particulier natuurbeheer zijn;
  • én enkele concrete bouwkavels en aanduidingen.
  • laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34    Terug