RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Integraal veiligheidsplan gemeente De Ronde Venen

Datum: 02 mei 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het college van B&W van de gemeente De Ronde Venen heeft een nieuw integraal veiligheidsplan vastgesteld. Dit plan is een vervolg op de eerste nota integrale veiligheid uit 2003 en is ontwikkeld voor een periode van 4 jaar. De resultaten zullen tussentijds steeds opnieuw worden geëvalueerd, gerapporteerd en zonodig wordt het plan bijgesteld.

Met behulp van een integraal veiligheidsbeleid beoogt de gemeente om veiligheidsproblemen structureel aan te pakken. In sommige gevallen is een ad hoc aanpak voldoende, maar in veel gevallen is de problematiek daarvoor te complex. Dan is een brede aanpak en een gestructureerde samenwerking tussen verschillende partijen nodig. De gemeente heeft hierin de regierol. De partners zijn de inwoners en instanties van binnen en buiten de gemeentelijke organisatie.

Een belangrijk kenmerk van het integrale veiligheidsbeleid is dat er eerst een uitgebreide analyse van de veiligheidssituatie in de gemeente is gemaakt. Op basis van deze analyse zijn speerpunten, doelstellingen en actiepunten gedefinieerd.

Objectieve en subjectieve veiligheid
De objectieve cijfers bestaan uit gegevens aangeleverd door de politie. Het aantal aangiften en meldingen in De Ronde Venen is in 2005 met ruim 22% gedaald ten opzichte van 2004. Dit is het laagste aantal sinds 1998, terwijl de aangiftes in 2003 en 2004 nog waren gestegen. In 2005 zijn vooral veelvoorkomende criminaliteit (-30,5%), zakkenrollerij (-54%) en overlast van/door jongeren (-18%) gedaald.

De subjectieve informatie is verzameld via een schriftelijke enquête, die onder 4000 inwoners van 18 jaar en ouder op verschillende plaatsen in de gemeente is uitgezet. Vrijwel alle inwoners vinden het (zeer) prettig wonen in de gemeente en geven gemiddeld een 7,4 voor de leefbaarheid en veiligheid. Er bestaat wel verschil tussen verschillende wijken, waarbij het buitengebied, het plassengebied en de dorpskernen het hoogst worden gewaardeerd. De woonwijken in Mijdrecht, Wilnis en Vinkeveen worden ook positief gewaardeerd, waarbij de wijk Proostdijland het laagst scoort. Vervolgens is Mijdrecht Centrum een wijk met een eigen karakter en problemen, gerelateerd aan de centrumfunctie. Overlast en verloedering komen hier meer dan gemiddeld voor. Toch wordt het wonen in deze wijk goed gewaardeerd.

Speerpunten
Op basis van de analyse zijn diverse doelstellingen, speerpunten en specifieke actiepunten bepaald. De speerpunten zijn: onveiligheidsgevoelens, communicatie over veiligheid, huiselijk geweld, inbraak in woningen, voertuigcriminaliteit, vernielingen, overlast door jongeren, alcohol en drugs en verkeersveiligheid (te hard rijden en parkeerproblemen). De hieraan gekoppelde actiepunten worden uitgewerkt tot concrete uitvoeringsplannen.

Het integrale veiligheidsplan en het rapport van het leefbaarheids- en veiligheidsonderzoek onder de inwoners zijn in te zien op het gemeentehuis en op de website van de gemeente: www.derondevenen.nl , klik op ‘Uw veiligheid’ in de linkerkolom. Tijdens de commissie bestuur van woensdag 17 mei a.s. zal het integrale veiligheidsplan via een presentatie kort worden toegelicht.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug