RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

College stelt waterhuishoudkundige uitgangspunten voor Westerheul IV vast

Datum: 20 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Het college van B&W van De Ronde Venen wil de bouw van circa 235 woningen in het gebied Westerheul IV mogelijk maken. Hiervoor moet de gemeente het bestemmingsplan wijzigen en het gebied bouwrijp maken.

Hierbij moet de gemeente rekening houden met de hydrologische (waterhuishoudkundige) situatie in het gebied. Het college heeft de uitgangspunten voor de waterhuishouding vastgesteld. De beschikbare rapporten van onderzoeken worden één dezer dagen via de website toegankelijk gemaakt.

Westerheul IV, tussen de woonwijk Westerheul en bedrijventerrein Voorbancken (Vinkeveen), is als gevolg van kwel, een lastig gebied om in te bouwen. Het belangrijkste hydrologische uitgangspunt bij woningbouw in Westerheul IV is namelijk dat de kwel niet mag toenemen.

Om toename van kwel te voorkomen, mag niet in de veengrond gegraven worden. Dit betekent dat de gemeente eerst een zandlaag op het veen moet laten aanbrengen. De woningen worden óp dat zand gebouwd. De rioleringen, kabels, leidingen en wegfunderingen kunnen dan in de zandlaag aangelegd worden. Hierdoor blijft de veenlaag ongestoord.

Daarnaast worden onder andere de randsloten rond Westerheul IV gehandhaafd en wordt de benodigde waterberging die nodig is doordat het gebied bebouwd wordt, gevonden in het natuurgebied Marickenland fase1.

De onderzoeksrapporten die ten grondslag liggen aan de waterhuishoudkundige uitgangspunten worden één dezer dagen via www.derondevenen.nl toegankelijk gemaakt (menu-item Projecten, Woningbouwprojecten).

Inspraakavond bestemmingsplanwijziging
Om woningbouw in Westerheul IV mogelijk te maken, moet de bestemming van het gebied gewijzigd worden naar ‘woondoeleinden”. De vastgestelde waterhuishoudkundige uitgangspunten zullen onderdeel gaan uitmaken van dit bestemmingsplan. Op dit moment werkt het college van B&W aan een nieuw (voorontwerp) bestemmingsplan. Het college verwacht in mei te kunnen starten met het wettelijk verplichte vooroverleg en de inspraak. De gemeente publiceert in weekblad De Ronde Vener wanneer de stukken in het gemeentehuis en de bibliotheek Vinkeveen ter inzage gelegd worden.

In tegenstelling tot eerder was gemeld, staat een inspraakavond voor het (voorontwerp) bestemmingsplan Westerheul IV in De Boei gepland op woensdag 31 mei 2006, om 19.30 uur.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug