RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Waterhuishouding Wickelhof genomineerd voor AGV-prijs

Datum: 11 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen is met het project Waterhuishouding Wickelhof genomineerd voor de “AGV Prijs voor Waterkwaliteit en Waterveiligheid”. De prijs van het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht is een eerbetoon aan deskundigheid rond waterprojecten in het werkgebied van AGV. AGV maakt de winnaar op donderdagavond 20 april tijdens de prijsuitreiking bekend.

De portefeuillehouder Milieu, Arnold Poortman, is blij verrast met de nominatie: “We hebben bij het ontwerp van de woonwijk én het park heel bewust rekening gehouden met mogelijkheden om zorgvuldig met water om te gaan. Zowel wat betreft waterkwaliteit, door bij de woningbouw geen materialen te gebruiken waaruit stoffen kunnen ‘uitlogen’, als wat betreft waterberging. En het doet mij dan ook goed om te horen dat de gemeente nu genomineerd is voor een prijs.”

Het ontwerp voor het project Waterhuishouding Wickelhof, dat dateert uit 2000, ging uit van een woonwijk, een park en glastuinbouw. Van uitbreiding van glastuinbouw is tot nu toe geen sprake, maar de woonwijk en het park zijn in aanleg.

Woonwijk en park vormen één watersysteem, met tal van bouw- en inrichtingseisen. Regenwater van het dak van huizen stroomt gescheiden van staatwater het park in. En straatwater wordt in het park gefilterd. Op deze wijze draagt ├íl het water uit de woonwijk bij aan het behalen van het streefbeeld ‘stedelijk natuurwater’, een streefbeeld dat binnen de bebouwde kom van De Ronde Venen verder nergens wordt gehaald.

Het park is ontworpen door een ontwerpgroep bestaande uit mensen van het waterschap, natuur- en milieuverenigingen, gemeente, kunstenaar en een adviesbureau. Natuurlijk en landschappelijk aandoend, met eilanden, legakkers, speelvelden, rietzones, voetpaden in verschillende vormen, een langgerekte bosstrook, drie weidegebieden, fietspad, ruiterpad en acht door een kunstenaar ontworpen bruggen, hetgeen ook geldt voor alle inrichtingsmateriaal. Van steigers, banken, landhekken en ooievaarsnest tot afvalbakken, afrasteringen en schapenkot. Een ecologisch te beheren park, met nog te geven uitleg over rood, groen en blauw op een informatiebord, in een te maken brochure en op de gemeentelijke website.

Het park fungeert ook als waterberging voor de nieuwe woonwijk van 220 woningen, maar niet alleen voor het nieuwe woongebied. Door de overcompensatie van circa 9000 m2 water en rietzones geeft het park in tijden van hevige neerslag tevens berging aan water uit bestaand stedelijk gebied, als water uit die gebieden over een schot het park binnenstroomt en bijdraagt aan het voorkomen van overlast. Impliciet wordt daarmee uitvoering gegeven aan een belangrijk item uit het Nationaal Bestuursakkoord Water: vasthouden, bergen en afvoeren.

Het college van B&W zal donderdagavond 20 april bij de prijsuitreiking aanwezig zijn. In verband hiermee is de geplande gemeenteraadsvergadering van 20 april verschoven naar de datum voor de “uitloopvergadering”, maandag 24 april 2006, 19.30 uur.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug