RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeente maakt bezwaar tegen afwijzing declaratie kosten dijkverschuiving door Rijk

Datum: 04 april 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Burgemeester en wethouders hebben besloten bezwaar te maken tegen een besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. De minister heeft het verzoek om vergoeding van de door de gemeente gemaakte kosten ten gevolge van de dijkverschuiving voor het overgrote deel afgewezen. Van het gedeclareerde bedrag dat voor rekening van de gemeente komt (Eur 920.402) is slechts Eur 24.421 door het Rijk vergoed.

In de vroege ochtend van 26 augustus 2003 is in Wilnis (gemeente De Ronde Venen) een gedeelte van een dijk verschoven. Naast heel veel overlast heeft dit ook heel veel schade te weeg gebracht. De kosten die gemaakt zijn voor de bestrijding van de ramp en de gevolgen ervan zijn aanzienlijk.

Hiervoor had de gemeente een vergoeding gevraagd aan het Rijk. Het Rijk heeft aangegeven bijna niets te willen vergoeden. Naar haar mening zijn de meeste kosten gemaakt op het moment dat er al geen sprake meer was van een ramp. Hierdoor moet het grootste deel van de kosten (97,35%) door de gemeente zelf worden opgebracht.

Het college maakt hier bezwaar tegen. De minister is van mening dat de kostenvergoeding beperkt moet worden tot een korte periode van één dag. Het college is echter van mening dat deze periode veel langer heeft geduurd, namelijk de periode dat de rampenstatus van kracht was (van dinsdag 26 augustus tot en met woensdag 3 september 2003). Ook de kosten voor de gevolgen van de ramp moeten voor vergoeding in aanmerking komen. Het college voelt zich hierin gesterkt door het Besluit rijksbijdragen bijstands- en bestrijdingskosten (Brbb). In de toelichting op dit besluit is sprake van vergoeding van o.a. de kosten van de gevolgen van de ramp.

Daarnaast vindt het college dat van de gemeente weliswaar een eigen bijdrage verlangd mag worden, maar dat er geen sprake is van een eigen ‘bijdrage’ als de gemeente nagenoeg alle kosten voor haar rekening moet nemen. De gemeente rekent op een ander besluit na behandeling van het bezwaarschrift.

Het bij het Rijk gedeclareerde bedrag van 902.402 euro staat los van de kosten die De Ronde Venen kwijt is aan het totale herstel van Wilnis.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug