RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Ondertekening Intentieverklaring Stedelijk Waterplan Kudelstaart

Datum: 22 maart 2006
Bron: Gemeente Aalsmeer
Op 17 maart 2006 hebben gemeente Aalsmeer en het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht zich officieel gecommitteerd aan het Stedelijk Waterplan Kudelstaart. Wethouder Boom van de gemeente en mevrouw Di Bucchianico-Bakker, lid van het Dagelijks Bestuur van het Hoogheemraadschap, hebben hiertoe de Intentieverklaring Stedelijk Waterplan Kudelstaart ondertekend.

Met de ondertekening van deze intentieverklaring geven beide partijen aan dat ze in goede samenwerking de maatregelen die genoemd worden in het waterplan willen gaan uitvoeren, en daarmee hun gezamenlijke doel, een kwalitatief goed watersysteem in Kudelstaart, willen bereiken.

Het hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht en gemeente Aalsmeer hebben het Stedelijk Waterplan voor Kudelstaart in 2005 opgesteld. In het waterplan zijn de volgende doelstellingen geformuleerd:
 • Een watersysteem met een goede kwaliteit
 • Een watersysteem dat op zichzelf staat
 • Voorkomen van (grond)wateroverlast
 • Heldere verdeling van verantwoordelijkheden

  Deze doelstellingen worden in het waterplan uitgewerkt aan de hand van de thema’s watersysteem, type riolering, drooglegging (grondwater), ecologische structuur, baggeren en ruimtelijke ontwikkelingen. Per thema worden concrete maatregelen geformuleerd om de doelstellingen te halen. Hierbij valt te denken aan het verbeteren van de waterkwaliteit, het verbeteren van de doorstroming, het aanleggen van natuurlijke oevers, het onderzoeken van grondwaterproblematiek en het opstellen van beheer- en onderhoudsplannen. De kosten voor de uitvoering van plan worden verdeeld tussen het Hoogheemraadschap en de gemeente. Daarbij is in de eerste plaats gekeken naar waar de werkzaamheden (wettelijk) thuishoren. Bij een aantal maatregelen zijn nadere afspraken gemaakt, omdat beide partijen verantwoordelijk zijn.

  Het Stedelijk Waterplan Kudelstaart is op 29 november 2005 door de gemeenteraad vastgesteld en op 28 februari 2006 heeft het dagelijks bestuur van het hoogheemraadschap hetzelfde gedaan. De intentieverklaring is ter afsluiting van dit traject ondertekend.
 • laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34  Terug