RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Doelstellingen voor duurzaamheid en energie bij bouwprojecten gebundeld

Datum: 21 maart 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De gemeente De Ronde Venen heeft duurzame doelstellingen opgesteld voor gemeentelijke woningbouwprojecten. Het merendeel van de doelstellingen maakt onderdeel uit van reeds bestaand beleid. De duurzaamheidsambitie geeft een kort en bondig overzicht voor praktisch gebruik in projecten, plannen en onderhandelingen met bouwpartners.

In diverse beleidsstukken van de gemeente De Ronde Venen komen de thema’s energie en duurzaamheid naar voren, zoals de Milieustructuurvisie, Convenant Duurzaam Bouwen en de Visie duurzame stedenbouw. In de beleidsstukken zijn uitgangspunten en doelstellingen geformuleerd voor duurzaam bouwen en duurzame energie. Met de komst van de duurzaam-heidsambitie, die de de belangrijkste uitgangspunten en doelstellingen bundelt, wordt het makkelijker om helder en eenduidig over de gemeentelijke doelstellingen voor woningbouw te communiceren. De overige beleidsuitgangspunten blijven daarnaast eveneens van toepassing.

Een belangrijk aandachtspunt van de duurzaamheidsambitie is energie. De gemeente wil door energiezuiniger te bouwen een bijdrage leveren aan het terugdringen van de (stijgende) energielasten van haar inwoners. Dit gebeurt onder andere door aandacht te besteden aan een aantal algemene uitgangspunten voor het ontwerp van wijken en gebouwen. Door al in de vroege fasen van de planvorming en het ontwerp van wijken en gebouwen rekening te houden met duurzaamheidsaspecten, kan al veel milieuwinst behaald worden zonder dat dit extra kos-ten met zich meebrengt. De gemeente streeft naar een energieprestatie van gebouwen die 10% beter is dan de wettelijke eisten.

De ambitie stelt de gemeente in staat een duidelijk en beknopt pakket van maatregelen te vra-gen van marktpartijen. Binnen de maatregelen hebben marktpartijen voldoende vrijheden om te komen tot een ontwerp.

De gemeente De Ronde Venen streeft een duurzaamheidsniveau na dat hoger is dan de wettelijke eisen, en aansluit bij landelijk gangbare ambitieniveaus voor o.a. vermindering van CO2 uitstoot en de toepassing van duurzame materialen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug