RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Honden, katten en vogelgriep

Datum: 06 maart 2006
Bron: Gemeente Uithoorn
Het is niet nodig om nu preventieve maatregelen te nemen, zoals het binnenhouden of vaccineren van katten. Het vogelgriepvirus H5N1 is op dit moment immers nog niet vastgesteld in Nederland.

Besmetting bij wilde vogels
Als het vogelgriepvirus H5N1 toch bij wilde vogels in Nederland wordt vastgesteld, adviseert het ministerie van LNV katten binnen en honden aangelijnd te houden in de zone van tien kilometer rond de plaats waar de wilde vogel met het H5N1-virus is vastgesteld. Als er sprake is van mogelijk contact tussen katten en besmette wilde vogels, of als katten verschijnselen vertonen die lijken op die van influenza, moet u contact opnemen met uw dierenarts. Als de dierenarts het noodzakelijk acht, zal de kat worden onderzocht.

Besmetting bij commercieel gehouden pluimvee
Als het vogelgriepvirus H5N1 op een commercieel pluimveebedrijf wordt vastgesteld, adviseert LNV de katten en honden in getroffen gebieden (in de 10 km zone) binnen te houden en niet in contact te laten komen met pluimvee. Laat de katten niet in de stallen en/of verblijven toe en voer ze geen rauw pluimveevlees. Katten op de getroffen pluimveebedrijven worden, als daar aanleiding toe is, getest op het virus. Als er sprake is van mogelijk contact tussen katten en besmet pluimvee, of als katten verschijnselen vertonen die lijken op die van influenza, moet u contact opnemen met uw dierenarts.

Voorkom dat zwerfkatten toegang hebben tot stallen en/of verblijven waar pluimvee wordt gehouden en voer ze geen rauw pluimveevlees.

Fysiek contact
Een kat kan in aanraking komen met een vogel die H5N1 heeft of met zijn uitwerpselen. Uit onderzoek blijkt dat katten geïnfecteerd kunnen worden met H5N1-virus. Maar het risico lijkt klein dat katten geïnfecteerd raken door contact met wilde vogels. De wilde vogelsoorten in Europa en Azië waarin H5N1 virus tot nu toe is gevonden, zijn voornamelijk watervogels (zwanen, ganzen, eenden) en niet de vogelsoorten (mezen, mussen, merels, andere kleine vogels in en om tuinen) waarmee katten normaliter in aanraking komen.

Ziekteverschijnselen bij katten
De voornaamste verschijnselen bij katten kunnen zijn koorts, algeheel ziek zijn, versneld en bemoeilijkte ademhaling, oogontsteking en eventueel diarree.

Contact tussen mens en kat
Veel mensen zullen zich misschien afvragen of ze besmet kunnen raken met H5N1 als ze hun kat aanhalen. Omdat H5N1 nog niet is vastgesteld in Nederland, is er ook geen reden om hierover bezorgd te zijn. Bovendien is overdracht van H5N1-virus (of een ander influenzavirus) van kat naar mens nog nooit vastgesteld. Omdat het de verwachting is dat de kans op besmetting van katten door wilde vogels klein zal zijn, zal ook het risico dat een mens door een kat geïnfecteerd wordt verwaarloosbaar klein zijn. Bij constatering van H5N1 op een commercieel pluimveebedrijf worden op basis van een risicoanalyse katten op het getroffen bedrijf getest op het virus.

Vaccinatie van katten
Er bestaat geen geregistreerd vaccin tegen vogelgriep voor katten. De ontwikkeling van een nieuw vaccin duurt ongeveer tien jaar. Het initiatief hiervoor ligt bij de farmaceutische industrie.

Honden
Er is op dit moment niet aangetoond dat honden gevoelig zijn voor het H5N1-virus en dat ze er ziek van kunnen worden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug