RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Notitie handhavingsbeleid kwaliteit kinderopvang De Ronde Venen vastgesteld

Datum: 07 februari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Volgens de Wet Kinderopvang zijn gemeenten verantwoordelijk voor het toezicht op en het handhaven van de kwaliteit van de kinderopvang. Gemeente De Ronde Venen heeft een notitie “Lokaal handhavingsbeleid” opgesteld waarin dit toezicht en de handhaving verder wordt uitgewerkt. De notitie is door het college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld.

Na de invoering van de Wet Kinderopvang op 1 januari 2005 zijn er voor gemeenten drie wettelijk taken overgebleven. Allereerst de melding en registratie van alle kindercentra. Dit register ligt ter inzage voor alle belangstellenden.

Daarnaast is de gemeente verplicht om een wettelijke bijdrage in de kosten van kinderopvang te leveren aan voor een aantal specifieke doelgroepen.

Tenslotte dient de gemeente toezicht te houden op de kwaliteit en deze te handhaven. Dit houdt in dat de gemeente moet ingrijpen als uit inspectierapportages van de toezichthouder (van de GGD) blijkt dat niet of onvoldoende wordt voldaan aan de landelijke kwaliteitseisen. Dit ingrijpen kan variëren van het geven van een schriftelijke aanwijzing tot een verbod een kindercentrum in exploitatie te nemen.

In de gemeente De Ronde Venen worden de eerste twee taken inmiddels vervuld, voor het uitvoeren van de derde taak dienden eerst nog landelijke criteria opgezet te worden. Deze zijn inmiddels in de notitie Lokaal handhavingsbeleid verwerkt.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug