RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Renovatie Baambrugse Zuwe mogelijk augustus 2007 starten

Datum: 24 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Een grootschalige en duurzame renovatie van de Baambrugse Zuwe tussen de Herenweg en huisnummer 128 in Vinkeveen is goed mogelijk, maar kan op z’n vroegst in augustus 2007 beginnen. Dat is de boodschap die het college van B&W van De Ronde Venen voor de leden van de raadscommissie Openbare Werken heeft. Dit jaar worden tijdelijke maatregelen genomen om de wateroverlast bij hevige regen te beperken.

Verscheidene delen van de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen lopen bij hevige regenval relatief snel onder water. Door de druk van het wegverkeer en het eigen gewicht zakt de weg elk jaar enkele centimeters in de bodem. De gemeente wil een eind maken aan de wateroverlast en het wegzakken van de Baambrugse Zuwe met een structurele, duurzame oplossing. Omdat de wateroverlast op het gedeelte tussen de Herenweg en huisnummer 128 het grootst is, heeft de gemeente voor dat gedeelte een haalbaarheidsstudie verricht. Maar voordat de gemeente met de renovatie kan beginnen, worden op dat weggedeelte dit voorjaar nog noodmaatregelen getroffen. Om het wegdek droog te houden in een ‘natte periode’ wordt daar nog een laagje asfalt aangebracht.

Onderheien
Uit onderzoek is gebleken dat ‘onderheien van de weg’ de beste oplossing is. Op de heipalen worden platen aangebracht met daarop het nieuwe wegdek. De bestaande weg kan onder de platen blijven liggen. Deze oplossingsmethode is wat kosten betreft vergelijkbaar met andere methoden, maar gunstiger wat betreft overlast en doorlooptijd. Zo hoeft de weg tijdens heiwerkzaamheden waarschijnlijk niet geheel afgesloten te worden. Zodra meer duidelijkheid ontstaat over de planning en uitvoering van de werkzaamheden, zal de gemeente met de bewoners en ondernemers aan de Baambrugse Zuwe (en omgeving) nagaan, hoe de overlast zoveel mogelijk beperkt kan worden.

Kabels en leidingen
Het wordt een grootschalige renovatie, want er moet meer gebeuren dan alleen een nieuw wegdek aanleggen. Ook alle kabels en leidingen moeten verlegd of vernieuwd worden. De gemeente overlegt hierover met de nutsbedrijven. Ook die zien de noodzaak voor de verbetering in en ondersteunen de voorgestelde oplossing. Onderwerp van discussie is nog de verdeling van de kosten voor verlegging of vernieuwing van de kabels en leidingen.

Kosten en planning
Uit de haalbaarheidsstudie die voor de nu voorgestelde oplossing is gedaan, blijkt dat de kosten voor de renovatie van het genoemde weggedeelte globaal geraamd worden op € 2.000.000 tot € 2.500.000. Dit is exclusief de kosten voor verlegging of vervanging van kabels en leidingen, die mogelijk ook voor een deel ten laste komen van de gemeente. Afhankelijk van de discussie over kostenverdeling met de nutsbedrijven, kan het college misschien nog vóór het zomerreces 2006 een definitief voorstel aan de gemeenteraad aanbieden, met daarin de totale kosten. Ná goedkeuring door de gemeenteraad heeft de gemeente ongeveer een jaar nodig om, in overleg met álle partijen, de voorbereidingen en uitwerkingen voor de uitvoering te treffen. Dat betekent dat de renovatie op z’n vroegst ná de bouwvakvakantie 2007 met de werkzaamheden kan beginnen.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug