RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeente legt aangepaste Welstandsnota ter inzage

Datum: 24 januari 2006
Bron: Gemeente De Ronde Venen
De Welstandsnota, die in mei 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld, is geëvalueerd. Daarbij waren naast gemeentelijke medewerkers ook plaatselijke architecten, natuur- en milieuverenigingen én de welstandscommissie betrokken. Naar aanleiding van de evaluatie stelt het college van B&W aan de gemeenteraad voor om de Welstandsnota op enkele onderdelen te wijzigen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt, legt B&W de aangepaste Welstandsnota vanaf 1 februari 2006 eerst zes weken ter inzage.

In 2004 heeft de gemeenteraad met het vaststellen van de Welstandsnota de beleidsregels vastgesteld voor het Welstandstoezicht. Met die beleidsregels moeten aspirant bouwers en architecten tevoren rekening houden, maar zijn zij ook gevrijwaard van niet gefundeerde welstandsadviezen, omdat ook de welstandscommissie gebonden is aan de Welstandsnota. In het vaststellingsbesluit is bepaald dat de Welstandsnota een half jaar na de vaststelling geëvalueerd dient te worden. Op grond van de evaluatie heeft in 2005 nader onderzoek plaatsgevonden en zijn aanpassingen doorgevoerd, die vooral betrekking hebben op het beter beschrijven en meer uitsplitsen van de Linten van Vinkeveen en het in drie categorieën uitsplitsen van recreatiewoningen.

Linten van Vinkeveen
Het onderzoek en de aanpassingen hebben zich geconcentreerd op de ‘linten van Vinkeveen’, omdat de specifieke kenmerken en ruimtelijke analyses onvoldoende in de oude nota verwerkt waren. Zo is het gebied Donkereind-Demmerik een apart gebied geworden. Nieuwe pagina’s met tekst en tekeningen versterken het inzicht in de ruimtelijke kenmerken van de structuur en bebouwing van de linten.

Drie categorieën recreatiewoningen
Door de uitsplitsing in drie categorieën/gebieden kunnen recreatiewoningen nauwkeuriger worden getoetst door de welstandscommissie. Zo worden caravans en chalets niet getoetst aan de criteria voor individuele woningen en andersom. Onderscheiden worden “Stacaravans en chalets”, “Seriematige recreatiewoningen” en “Individuele recreatiewoningen”.

Reacties die tijdens de terinzagelegging binnenkomen, worden - voorzien van commentaar - toegevoegd aan de stukken die aan de raadscommisie RO en de gemeenteraad worden aangeboden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug