RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Gemeente biedt collectieve ziektekostenverzekering voor minimuminkomens

Datum: 20 december 2005
Bron: Gemeente De Ronde Venen
Rondeveners die moeten rondkomen van een minimum inkomen, kunnen voor hun ziektekosten vanaf januari 2006 gebruikmaken van een collectieve ziektekostenverzekering. Dit heeft het college van B&W op 20 december 2005 besloten. De regeling biedt een aanzienlijk financieel voordeel, omdat de premie voor het Basispakket én de aanvullende verzekering voor hen bijna 10% lager is dan bij individuele contracten.

Met het afsluiten van een collectieve ziektekostenverzekering geeft het college uitvoering aan een wens van de politiek. Wethouder Jan van Breukelen zegt hierover: “We gaan ervan uit dat veel mensen met een minimum inkomen van het aanbod gebruik zullen maken. Hierdoor zal het aantal mensen dat niet-verzekerd is, lager zijn”. De gemeente De Ronde Venen heeft, samen met de gemeente Uithoorn, in de onderhandeling met zorgverzekeraar Zorg & Zekerheid een korting kunnen bedingen. De korting komt geheel ten goede aan de cliënten. Vorige week is het voorstel besproken in de Cliëntenraad, die met de regeling akkoord ging.

Wie komen in aanmerking voor de collectieve ziektekostenverzekering?
Het college van B&W stelt de regeling open voor bijstandsgerechtigden (circa 250 personen) en overige minima (circa 30 personen) met een inkomen tot 110% van de voor hen geldende bijstandsnorm. Daarbij wordt dezelfde vermogenstoets gehanteerd als bij de aanvraag voor een Wwb uitkering.

Omdat op dit moment ongeveer 80% van deze groep verzekerd is bij Zorg en Zekerheid (Z&Z), heeft de gemeente met deze zorgverzekeraar een contract gesloten. Verzekerden bij Z&Z krijgen in de tweede week van januari het aanbod voor de verzekering thuis gestuurd. Anderen kunnen een aanvraag doen bij de gemeente. Op de informatiepagina in De Ronde Vener én op de website zal de gemeente aandacht besteden aan de regeling.


Premie Basispakket en Aanvulling Gemeente Standaard: € 90,85 pppm
De gemeente heeft op de premie voor het Basispakket (normaal € 89,--) de wettelijk maximale korting van 10% bedongen. Hierdoor komt de premie voor het Basispakket op € 80,10 per persoon per maand. Ook op de premie voor de meest gangbare aanvullende verzekering “AV Gemeente Standaard” geeft Z&Z korting. Men betaalt geen € 11,75 maar € 10,75 per maand. De totale premie voor Basispakket en AV Gemeente Standaard is dus € 90,85 per persoon per maand.

Om deel te nemen aan de regeling, moeten de cliënten Z&Z een machtiging geven tot automatische premieoverschrijving vanaf de eigen post- of bankrekening op de eerste van de maand. Als daar aanleiding voor is, kan de gemeente in bijzondere gevallen de premie rechtstreeks inhouden op de uitkering aan de cliënt.

Naast het bedrag dat de cliënten voor de AV Gemeente Standaard betalen, maakt de gemeente De Ronde Venen vanuit het budget voor Bijzondere bijstand € 10,50 per maand per deelnemer over aan Z&Z. Hierdoor is de dekking hoger en breder dan de huidige verzekering.

Per jaar komt dit voor de gemeente neer op een bedrag van ongeveer € 35.000. Hiermee geeft de gemeente uitvoering aan de motie van De Combinatie om € 35.000 beschikbaar te stellen voor de minima. Een raadswerkgroep die zich gebogen heeft over besteding van dat bedrag, heeft positief gereageerd.

Deelname niet verplicht
De regeling is niet verplicht, maar de gemeente stuurt iedereen die van de regeling gebruik kán maken maar dat niet doet, een brief waarin de gemeente kenbaar maakt dat zij zelf verantwoordelijk en aansprakelijk zijn voor de mogelijke gevolgen van anders of niet-verzekerd zijn. Zij kunnen die kosten achteraf niet via Bijzondere bijstand terugkrijgen. Omdat De Ronde Venen ook werkzaamheden van afdeling Sociale Zaken van Abcoude uitvoert en B&W van Abcoude instemmen met de voorstellen, zal de regeling vanaf januari 2006 ook voor uitkeringsgerechtigden en andere minima in Abcoude gelden.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug