RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Aanleg busbaan Mijdrecht-Aalsmeer

Datum: 03 december 2005
Bron: Gemeente Uithoorn
Groen licht voor aanleg vierde fase busbaan via tunnel onder de Zijdelweg.

Tussen 1990 en 1998 is er hard gewerkt aan de aanleg van een busbaan Mijdrecht-Aalsmeer. In die periode is een vrijliggend tracé aangelegd tussen Mijdrecht (Ici Paré) en het busstation in Uithoorn. Om diverse redenen is het project daarna stil komen te liggen.

Zuidtangent
De vrijliggende busbaan tussen Mijdrecht en Aals­meer is een zijtak van de Zuidtangent. Deze Zuidtangent is de zeer succesvolle Hoogwaardige Openbaar Vervoer­verbin­ding (HOV) tussen Haarlem en Amsterdam-Zuidoost via Hoofddorp, Schiphol en Amstelveen.

Wezenlijk voor een HOV is een zoveel mogelijk vrijliggend, maar vooral ook conflictvrij tracé. Daardoor kan een snelle, comfortabele en qua dienstregeling betrouwbare vorm van openbaar vervoer worden aangeboden.

Besluit B&W en gemeenteraad
Afgelopen zomer hebben bestuurders van de betrokken overheidsinstanties knopen doorgehakt over het vervolg van dit project. Hun eigen achterban moet hiermee uiteraard instemmen. Burgemeester en wethouders van Uithoorn hebben dat inmiddels gedaan en leggen nu de voorstellen met een positief advies aan de gemeenteraad voor.

Tunnel
Bij de onderhandelingen heeft Uithoorn steeds als uitgangspunt gehanteerd, dat de busbaan de Zijdelweg ongelijkvloers (via een tunnel) zou moeten kruisen. Dit vooral vanwege de verkeersveiligheid en het voorkomen van verkeersstremmingen op de Zijdelweg. De bus heeft immers steeds voorrang.

Dit onderwerp was een discussiepunt tussen de betrokken overheden. Een tunnel is namelijk duurder dan een gelijkvloerse kruising. Voor die meerkosten wordt geen subsidie verleend op basis van uitgevoerde studies. Uiteindelijk zijn afspraken gemaakt over het tracé van de busbaan en het ondertunnelen van de Zijdelweg.

Het tracé
Vanaf het busstation loopt het tracé over de voormalige spoordijk tot de Poelweg. Vanaf de Poelweg maakt de bus gebruik van de Provinciale weg N201.

Kruising met de Zijdelweg
Dankzij een eigen bijdrage van de gemeente Uithoorn en de provincie Noord-Holland komt er toch een bustunnel (naast de fietstunnel) onder de Zijdelweg.

Het vervolg
De provincie Noord-Holland gaat nu de plannen definitief uitwerken. Daarna worden ze aan de gemeente ter goedkeuring voorgelegd. Het daarover door burgemeester en wethouders te nemen conceptbesluit zal daarna in de inspraak worden gebracht. Op basis daarvan nemen burgemeester en wethouders het definitieve besluit over deze plannen.

Aanleg tunnel in twee fasen
Het is steeds onze bedoeling geweest om de fietstunnel (langzaamverkeertunnel) en de bustunnel gelijktijdig aan te leggen. Omdat de fietstunnel uit een ander “potje” is gesubsidieerd, is dat helaas anders gelopen. Om de subsidie niet te verspelen, moest met de aanleg van de fietstunnel worden begonnen.

Nu komt de bustunnel aan de noordzijde van de fietstunnel. De aanleg daarvan zal zeker weer overlast veroorzaken. Net als destijds bij de aanleg van de fietstunnel, zal de bustunnel in twee fasen worden aangelegd. Anders zou de Zijdelweg gedurende een bepaalde periode geheel afgesloten moeten worden en dat is onaanvaardbaar voor de verkeersdoorstroming.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug