RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

College achter ontwikkelingsvoorstel Raadhuisplein Aalsmeer

Datum: 26 oktober 2005
Bron: Gemeente Aalsmeer
Het college van B&W heeft zich dinsdag 25 oktober 2005 positief verklaard over de plannen voor de herinrichting van het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein. De uitgangspunten voor de herinrichting van dit gebied staan omschreven in de ‘Visie Raadhuisplein’, opgesteld door stedenbouwkundig bureau Khandekar. In deze visie worden voorstellen gedaan om het Raadhuisplein en het Drie Kolommenplein zodanig anders in te richten, dat er meer eenheid komt in het winkelgebied in Aalsmeer centrum.

In de plannen wordt het Raadhuisplein verkleind, komen er woningen en winkels bij, en wordt parkeren ondergronds opgelost. Het Raadhuisplein, dat nu voornamelijk een parkeerfunctie heeft, krijgt daardoor een sterkere functie als verblijfsgebied. Dit betekent dat het plein mooier wordt ingericht, en dat er meer ruimte voor voetgangers komt. Naast de realisatie van woningen en winkels wordt ook de buitenruimte aangepakt. De markt zal in zijn huidige vorm blijven bestaan. Ook de doorstroom van verkeer wordt in de nieuwe situatie beter. Door een nieuwe inrichting van de pleinen zullen de winkelgebieden Raadhuisplein en Zijdstraat beter en logischer in elkaar gaan overlopen, waardoor er een mooi kwalitatief hoogwaardig winkelgebied ontstaat, passend in een dorpscentrum van deze tijd. Het winkelcentrum wordt aantrekkelijker, wat de levendigheid van het gebied als geheel ten goede komt.

De klankbordgroep Aalsmeer Dorp is over de plannen geïnformeerd. Eind november worden de plannen aan bewoners gepresenteerd, waarna ze met inspraakreacties ter besluitvorming aan de Raad worden voorgelegd.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug