RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Forumdiscussie Politiek testament goed bekeken

Datum: 27 september 2005
Bron: Ingezonden stukken
De forumdiscussie op de website van gemeente De Ronde Venen waarin het mogelijk was te reageren op het door de gemeente gevoerde beleid in de afgelopen periode, is ten einde. Deze proef, waarbij de inwoners op een interactieve manier de mogelijkheid hadden te reageren, is geëvalueerd.

Het door de gemeente gevoerde beleid van de afgelopen vier jaar is geëvalueerd in het Politiek testa-ment. De gemeente zocht naar een eigentijdse manier om haar inwoners de gelegenheid te geven, te reageren op dit beleid. Hiervoor werd tussen half augustus en half september een forumdiscussie online gezet. Middels tien stellingen kregen inwoners de gelegenheid te reageren op het door de gemeente gevoerde beleid.
Over de aanwezigheid van het Forum is direct voorafgaand en tijdens het Forum gecommuniceerd op de eigen website, via persberichten, teletekst en de gemeentepagina.

Resultaten
De forumdiscussie is door 1101 verschillende personen één of meerdere keren bezocht.

Het aantal reacties dat op het Forum geplaatst werd, viel minder hoog uit dan de gemeente gehoopt had. In totaal werden onder de diverse programma’s 10 stellingen geponeerd waar 22 keer op gerea-geerd is.

Concrete dicht-bij-huis onderwerpen leverden –vanzelfsprekend- de meeste reacties op. Met name Pro-gramma 12, ‘Mobiliteit’ trok veel bezoekers en reacties. Een onderwerp als de hoogte van verkeers-drempels blijkt veel inwoners aan te spreken.

Conclusies
Hoewel de reacties informatief zijn en stof tot nadenken geven, is het aantal te beperkt om er represen-tatieve betekenis aan toe te kennen. De reacties en het gehele evaluatierapport zullen worden aangebo-den aan de raadscommissie Algemene en Bestuurlijke Zaken, die er wellicht in haar programma voor de komende jaren rekening mee kan houden.

Met het aantal virtuele bezoekers van 1101 is de bekendheid en verspreiding van het Politiek testament vele malen groter dan ooit via fysieke discussiebijeenkomsten in zaaltjes bereikt zou zijn.

Voor de toekomst wordt gekeken in welke gevallen het communicatiemiddel “forumdiscussie” opnieuw gebruikt wordt voor meningspeiling van de Rondeveense inwoners. Het gegeven dat concrete onder-werpen zich beter lenen voor een forumdiscussie dan onderwerpen die abstracter zijn en verder van de belevingswereld van inwoners afstaan, wordt hierin meegenomen.

De resultaten en reacties op de Forumdiscussie zijn nog op de website van de gemeente na te lezen via www.derondevenen.nl, klik op Actueel en dan op Forumdiscussie.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Terug