Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Rotonde Wilnis moet 400.000 euro kosten voor gemeente De Ronde Venen

Datum: 13 februari 2014
Bron: GS

Op het kruispunt N212 Pastoor Kannelaan hebben, met name recentelijk, herhaaldelijk ernstige verkeersongevallen plaats gevonden waardoor dit kruispunt statistisch nu een van de meest onveilige is op onze wegen. Het is nu een voorrangskruis-punt. In meer dan 80% van de ongevallen is het niet voorrang verlenen de oorzaak.

Conform het provinciale vekeersveiligheidsbeleid wordt voorgesteld om op dit kruispunt zo spoedig mogelijk een rotonde aan te leggen. Omdat de gemeente De Ronde Venen nabij dit kruispunt de komende jaren de woningbouwlocatie Marickenzijde ontwikkelt en als gevolg daarvan dit kruispunt te zijner tijd zou moeten worden vergroot, is er is een dringend verzoek gedaan aan gemeente De Ronde Venen om een kwart van de realisatiekosten in dit geval € 400.000, - mee te betalen. Door de korte voorbereidingstijd was het voor de gemeente niet mogelijk hier over te besluiten.

Gedeputeerde Staten besluiten:

1. tot de aanleg van een rotonde op het kruispunt N212 / Pastoor Kannelaan te Wilnis;

2. in te stemmen om maximaal € 1.700.000, - te financieren uit Dekking richtprogramma; vervoersmanagement, veiligheid en doorstroming BDU, veiligheid en doorstroming;

3. onder voorbehoud van besluit van gemeente De Ronde Venen tot het opstellen van een bestuursovereenkomst met gemeente De Ronde Venen waarin afspraken worden gemaakt voor het meebetalen van € 400.000, - voor de realisatie van deze rotonde;

4. de directeur Beleid en Uitvoering te machtigen de benodigde overeenkomsten vast te stellen, aan te gaan en te ondertekenen namens de provincie en benodigde uitgaven te doen ten behoeve van de realisatie van de maatregelen binnen de kaders van de hier genomen besluiten. (Artikel 2 lid 3 onder h van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004);

5. bij de najaarsnota 2014 Provinciale Staten voor te stellen het budget Beheer en onderhoud wegen per 01-01-2015 ter verhogen met € 25.000,- (prijspeil 2014);

6. de statenbrief vast te stellen en ter informatie toe te zenden aan Provinciale Staten;

7. indien een inpassingplan nodig is, zal hiervoor een apart voorstel worden ingediend.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht