Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Coalitieakkoord ‘Samen voor Aalsmeer: ondernemend en zorgzaam’

Datum: 13 mei 2014
Bron: Gemeente Aalsmeer

Het CDA en Aalsmeerse Belangen zijn het eens geworden over de vorming van een nieuwe coalitie. In het coalitieakkoord 2014-2018 ‘Samen voor Aalsmeer: ondernemend en zorgzaam’ geven zij onder andere hun visie op de invulling van de nieuwe zorgtaken en de uitdagingen in het fysiek domein, maar ook dat zij kansen zien om de zorg efficiënter te organiseren, het ondernemersklimaat te versterken en het woningaanbod meer op de markt te laten aansluiten.

Het coalitieakkoord is een programma op hoofdlijnen en vormt de basis voor het nog op te stellen collegeprogramma. De coalitiepartijen willen het gemeentelijk beleid samen met bewoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en politieke partijen verder invullen. Zij nodigen hen daarom uit om met ideeën en initiatieven te komen die de gemeente verder helpen. Beide partijen gaan uit van een daadkrachtig bestuur dat zijn verantwoordelijkheid durft te nemen. Zij zullen werken aan samenwerking met de gehele gemeenteraad om te komen tot breed gedragen besluitvorming.

Samen voor zorg
Per 1 januari 2015 verandert er veel voor bewoners op het gebied van de zorg. De zorg voor ouderen, chronisch zieken, gehandicapten, jongeren en mensen die moeilijk aan het werk komen wordt de verantwoordelijkheid van de gemeente die er minder geld van het Rijk voor krijgt. De gemeente wil samen met de Aalsmeerse gemeenschap en maatschappelijke instellingen een preventieve, effectievere aanpak in de zorg ontwikkelen. Daarbij ligt meer nadruk op het zelforganiserend vermogen van inwoners en het samen redzaam zijn. Uitgangspunt is dat Aalsmeer kwetsbare inwoners niet in de kou mag laten staan.

Meer betaalbare woningen
Door de economische recessie is de laatste jaren minder geïnvesteerd in bedrijven en woningbouw en zijn de inkomsten voor de gemeente gedaald. De gemeente gaat bouwprojecten anders aansturen en beter laten aansluiten op de huidige vraag in de markt. Er komt meer aanbod in sociale woningbouw, goedkopere woningen en woningen voor ouderen. Ook wordt gezocht naar innovatieve samenwerkingsvormen met aannemers en ontwikkelaars.

Versterken lokale economie
Ondernemerschap is de kracht van Aalsmeer. De gemeente wil de lokale economie stimuleren door haar actieve rol in de Greenport te versterken, de detailhandel te ondersteunen en samen met ondernemers de kansen voor de verdere ontwikkeling van Aalsmeer als recreatie- en watersportgebied te benutten.

Financiën op orde
De gemeente moet de komende jaren waarschijnlijk flink bezuinigen. Voor een duurzame financiële toekomst en om mogelijke tegenvallers in de zorg te kunnen opvangen moeten de reserves op peil blijven. De begroting van 2015 zal meer duidelijkheid geven over de herverdeling van de middelen uit het Gemeentefonds en de kosten van veranderingen in het sociaal domein. Met het oog op het financieel meerjarenperspectief geven de partijen nu al een “winstwaarschuwing” af. Bezuinigingen zullen het gemeentebestuur dwingen tot pijnlijke keuzes. De coalitie is van mening dat die niet ten koste mogen gaan van de minima, sociaal zwakkeren en mensen die echt zorg nodig hebben. Ook blijft de stijging van lokale lasten bij voorkeur beperkt tot compensatie voor de inflatie.

Concrete plannen
Het coalitieakkoord bevat een aantal concrete punten, waaronder:
• Modernisering sportaccommodaties
• Versterken jongerenbetrokkenheid
• Minder regels voor ondernemers
• Toekomstvisie Aalsmeer Dorp
• Update horeca- en evenementenbeleid
• De nieuwe groenvisie
• Inhaalslag onderhoud openbare ruimte
• Herziening project &2=1
• Uitwerking Ongestoord Logistieke Verbinding

Portefeuilleverdeling
De partijen zijn het in het onderhandelingsproces ook eens geworden over de portefeuilleverdeling. Het CDA is verantwoordelijk voor Zorg (inclusief participatiewet), Economische Zaken (Greenpark/ Greenport), Schiphol, Openbare Ruimte, Verkeer en Vervoer, Wonen/volkshuisvesting, Wijkaanpak, Subsidiebeleid en Vastgoed. Aalsmeerse Belangen neemt verantwoordelijkheid voor de portefeuilles Jeugdbeleid (inclusief jeugdzorg), Onderwijs, Ruimtelijke ontwikkeling en vergunningen, Duurzaamheid en milieu, &2=1, Recreatie en toerisme, Sport, Kunst en cultuur en Handhaving.

De kandidaat wethouders namens het CDA zijn Ad Verburg en Tom Verlaan. Namens Aalsmeerse Belangen zijn dat Gertjan van der Hoeven en Jop Kluis. De heren Verlaan en Kluis worden beide parttime wethouder (50%).

 

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34

Terug