Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Lintjesregen: Acht inwoners De Ronde Venen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Datum: 24 april 2015
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Acht inwoners uit De Ronde Venen hebben vrijdag 24 april een Koninklijke Onderscheiding gekregen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Bij zeven van hen werden de lintjes opgespeld door burgemeester Maarten Divendal tijdens een feestelijke bijeenkomst in De Vijf Bogen in Baambrugge. Een inwoner van Vinkeveen kreeg zijn onderscheiding uit handen van de burgemeester van Amsterdam.

De heer S. Borensztajn (1934, Abcoude) was van 1988 tot 2008 lid van de Raad van Toezicht van het Sarphatihuis (verpleeghuis) in Amsterdam. Het Sarphatihuis is in 2003 opgegaan in de Zorggroep Amsterdam en inmiddels gefuseerd tot de stichting Amsta. Simon Borensztajn wordt omschreven als een gewetensvol toezichthouder, zeer betrokken en altijd bereid om extra taken op zich te nemen. Nadat in 2008 de wettelijke termijn van zijn lidmaatschap van de Raad van Toezicht afliep, heeft stichting Amsta hem gevraagd om secretaris van het bestuur van de steunstichting Amsta te worden om op die manier zijn kennis en ervaring voor de zorg te behouden. Amsta is een stichting die fondsen werft en beheert voor de ouderenzorg. Door zijn ervaring weet hij de juiste accenten te leggen bij de aanvragen. Binnen het bestuur speelt hij een verbindende rol en weet hij op de juiste wijze tegengestelde meningen met elkaar te verbinden.
Ook is Simon Borensztajn vanaf 2004 voorzitter van de archief- en jubileumboekcommissie bij de Aalsmeerse watersportvereniging Nieuwe Meer. Onder zijn leiding is een jubileum-gedenkboek vervaardigd waarin de geschiedenis van de vereniging is vastgelegd. Daarnaast levert hij boekbesprekingen voor het clubblad en organiseert hij lezingen.

Van 2001 tot 2004 was hij secretaris van de zeilvereniging Het IJ en heeft hij zich ingezet voor een uitgebreid boekwerkje: ‘Toekomst van het IJ’. Ook was hij van 2001 tot 2003 havencommissaris Enkhuizen voor de zeilvereniging en behartigde hij in die rol de belangen van de leden van de vereniging.

De heer L.C.J. van den Hoek (1955, De Hoef) vervult sinds 1988 verschillende functies op maatschappelijk gebied. Van 1988 tot 1996 was hij secretaris van het bestuur van korfbalvereniging Tempo in Alphen aan den Rijn. Aansluitend zat hij tot 2000 in de landelijke sponsorcommissie van het Koninklijk Nederlands Korfbalverbond (KNKV) en leverde hij een waardevolle bijdrage aan de ontwikkeling van een samenhangend, landelijk sponsorbeleid voor het KNKV. Ook was hij in deze periode twee jaar lid van de commissie Crisisopvang van de gemeente Alphen aan den Rijn. Van 1998 tot 2010 was hij bestuurslid van Stichting Sportcentrum Alphen aan den Rijn.
Vanaf 2006 is Leo van den Hoek actief in De Ronde Venen, met name in De Hoef. Daar werd hij in 2007 voorzitter van de stichting Dorpshuis De Springbok en werd de volledige renovatie van het dorpshuis voorbereid en uitgevoerd en het benodigde geld bijeengebracht. Daarnaast is hij initiatiefnemer van het voorzittersoverleg van de dorps- en wijkcomités en daarmee gesprekspartner van de gemeente.

De heer E.J.M. Reuling (1952, Abcoude) is vanaf 1999 ononderbroken lid geweest van de Stichting Feestelijkheden Abcoude. Hij heeft zich daarbij breed ingezet in de rol van voorzitter van verschillende commissies: Koninginnedag, later Koningsdag-, collecte- en technische commissie. Sinds 1997 is hij lid van het Cosmas en Damianuskoor en vanaf 2000 is hij de secretaris. Ook verzorgt hij de liturgische taken en de organisatie van festivals en andere ontmoetingen.
Vanaf zijn jeugdlidmaatschap is Edwin Reuling bij de Scouting Abcoude doorgegroeid van leiding Zeeverkenners tot secretaris van het dagelijks bestuur. Naast secretariaatswerkzaamheden hield hij zich ook bezig met fondsenwerving en zette hij zich fysiek in voor het nieuwe clubgebouw. Tot op heden doet de Scoutinggroep regelmatig een beroep op hem, als adviseur, vraagbaak, Sinterklaas of kok. Sinds 1998 is Edwin Reuling ook actief als vrijwilliger in het taakveld Noodhulp bij het Rode Kruis. Dit betekent dat hij ingezet kan worden bij evenementen en noodsituaties waarbij het Rode Kruis vanuit de Veiligheidsregio Utrecht wordt betrokken.

De heer W. van der Schaaf (1944, Mijdrecht) is sinds 1987 actief voor het Regionaal Operette & Musicalkoor (ROM), waarvan hij ook oprichter is. Onder zijn leiding is het koor uitgegroeid tot een bloeiende vereniging die een regionale functie vervult. Ook voor toneelvereniging Altovi is hij sinds 2005 als bestuurslid en penningmeester een niet weg te denken waarde.
Sinds 1998 is Wiebe van der Schaaf als secretaris-penningmeester betrokken bij de oprichting van de vereniging van Oud-Michelin medewerkers (VOM). Hij heeft momenteel de zorg voor het uitbrengen van het ‘Verenigingsnieuws’, schrijft verhalen, zorgt voor input van anderen en verzorgt de mailing aan de leden. Sinds 2009 is hij bestuurslid (secretaris) van Boog Nederland, district Utrecht. Boog Nederland is de bond voor het amateur Muziektheater van Nederland. In die functie heeft hij zich ingespannen om van het district Utrecht weer een volledig district te maken. Als vertegenwoordiger van het ROM koor heeft hij altijd positieve bijdragen geleverd aan de vergaderingen. Hij was de drijvende kracht achter het Boog Muziektheater Gala, dat eerst in de Jaarbeurs in Utrecht en later in het Figitheater in Zeist werd gehouden.

Naast bovengenoemde activiteiten is Wiebe van der Schaaf mantelzorger voor zijn 93-jarige buurvrouw. Naast haar wekelijkse boodschappen zorgt hij ook voor haar kat en neemt hij deze in huis bij ziekenhuisopnamen en revalidering.

Mevrouw F.A. van Duuren-Sterel (1944, Abcoude) is een begrip in Abcoude. Haar werkzaamheden als fotograaf en lokaal journalist (voor de VAR en nadat de editie Abcoude werd opgeheven voor haar eigen website), benutte zij om tal van verenigingen en stichtingen uit haar dorp te promoten. Door haar werkzaamheden werd zij bij vele activiteiten uit Abcoude betrokken. Verenigingen deden zelden tevergeefs een beroep op haar bij wervingsacties of als zij foto’s nodig hadden ter illustratie van documenten of boeken. Haar website heeft ze in het leven geroepen om haar dorpsgenoten te blijven informeren en de verenigingen en stichtingen, belangeloos, te blijven promoten. Ook publiceert zij hier maandelijks een gedegen verslag van de raadsvergaderingen.

Sinds 1990 ondersteunt Fem van Duuren zeer actief het Roemenië comité Abcoude. De jaarlijks terugkerende inzamelingsacties van overtollige kleding en schoenen zijn steeds weer een groot succes. Zij coördineert het verpakken en gereed maken voor het transport en regelt de opslag. Mede door haar inspanningen is het vervoer naar Roemenië tot op heden kosteloos gerealiseerd. De tijdens haar verblijf in Roemenië gemaakte foto’s zijn te zien geweest op diverse tentoonstellingen in Abcoude (geopend door de ambassadeur van Roemenië), de Stadsschouwburg, de Stopera, etc.
Sinds 1995 is Fem van Duuren ook actief in de stichting Fred de Breij, een stichting die zich specifiek richt op de financiering van uniformen en instrumenten van de Abcouder Harmonie. Voor deze Harmonie is zij sinds 1985 actief op diverse gebieden, zoals sponsoring, public relations, bij activiteiten en als adviseur. Sinds 1985 zet zij zich in voor de Stichting Intocht Sint Nicolaas Abcoude Baambrugge en voor de Stichting Feestelijkheden Abcoude. Zij verzorgt de pr, maakt foto’s voor promotiedoeleinden en verricht waar nodig werkzaamheden. Voor het 100-jarig bestaan heeft zij in 2012 een fotoboek gemaakt waarbij een historisch beeld is geschetst van deze stichting. Ook heeft Fem van Duuren zich jarenlang ingezet om vrijwilligers uit Abcoude en Baambrugge voor te dragen voor een Koninklijke Onderscheiding.

De heer G. Verwer (1938, Mijdrecht) is al een groot aantal jaren als vrijwilliger actief betrokken bij eerst de Hervormde gemeente van Mijdrecht en sinds 2006 bij de Protestantse gemeente Mijdrecht. Vanaf begin jaren ’90 was hij lid van het college van notabelen van de Hervormde gemeente en had hij een actieve rol in de jaarlijkse actie Kerkbalans.
Als bouwkundige was hij betrokken bij de restauratie van het Bätz orgel in de Janskerk. Na zijn pensionering vanaf 2004 ondersteunde hij zeer actief het college van kerkrentmeesters bij de vele bouwprojecten die tot 2013 zijn uitgevoerd voor de kerkelijke gemeente, zoals de grondige renovatie van het gebouw Irene, het vervangen van de bestaande pastorie aan de Raadhuislaan in Mijdrecht, de pastorie aan de Beatrixlaan en het verenigingsgebouw de Rank in Mijdrecht. Het grootste en meest in het oog springende project was de restauratie van de Janskerk in 2011/2012. De totale kosten van de bouwprojecten bedroegen meer dan twee miljoen euro. In 2007 heeft hij een ontwerp gemaakt en laten realiseren voor een urnenwand (Columbarium) op het Janskerkhof.
Vanaf 1971 heeft Gerard Verwer zich ingezet voor de Brassband Concordia in Vinkeveen. Hij is twee keer, voor in totaal elf jaar, voorzitter geweest en heeft door zijn initiatieven neergang weten te keren met als resultaat een florerende band met enthousiaste leden die tijdens concoursen prijzen in de wacht weten te slepen. In de periode 1980 tot 1995 heeft Verwer zich met niet aflatende passie ingezet voor Volleybalvereniging Unitas. Ook hier heeft hij door zijn manier van omgang met en training van de jeugd de continuïteit en ontwikkeling van de vereniging hoog in het vaandel gehad.

De heer R.A. van der Weide (1922, Mijdrecht) is vanaf 1979 tot eind jaren tachtig voorzitter geweest van Badminton Vereniging Veenshuttle. Na zijn voorzitterschap heeft hij zich als actief lid nog vele jaren beziggehouden met het organiseren van toernooien en de jaarlijks terugkerende fietsdag voor leden en aanhang. Op zijn 86e verjaardag, op 31 januari 2008, heeft hij afscheid genomen van Veenshuttle als actief speler.
Vanaf 1980 was Rob van der Weide bestuurslid van Woningbouw Vereniging Beter Wonen in Mijdrecht. Zijn taken waren onder andere deelname aan de nieuwbouwcommissie, het voorbereiden van bouwplannen en overleg met architecten en eigen Technische Dienst. Toen de plannen voor seniorenhuisvesting in Mijdrecht gestalte kregen, nam hij een voortrekkersrol op zich. Hij leverde een grote bijdrage door schetsen en tekeningen te maken, die uiteindelijke tot het seniorencomplex Veenstaete hebben geleid, dat in 1994 werd geopend. Vrijwel direct daarna is hij de beheerdersrol van het complex gaan vervullen en hield hij toezicht op schoonmaak, verrichtte hand- en spandiensten, zorgde voor reparaties, hield toezicht op het naleven van reglementen en het onderhoud van de tuinen. Ook richtte hij een gemeenschappelijke ruimte in waar inwoners konden verblijven.
Rob van der Weide heeft ook een voortrekkersrol vervuld bij de viering van 900 jaar Mijdrecht. Jarenlang was hij de beheerder van het Prinsenhuis, een plaats waar tal van verenigingen onderdak vonden. Samengevat kan worden gesteld dat hij in de jaren tachtig een belangrijke schakel in het Mijdrechtse sociale en maatschappelijke leven heeft vervuld.

De heer H. Strubbe (1938, Vinkeveen) is sinds 1999 telefoonvrijwilliger bij de Hulplijn Amsterdam. Hij voert in wisseldiensten gesprekken met bellers en maakt daarvan een verslag. Hij biedt een luisterend oor, gaat een persoonlijk gesprek aan en leeft met de bellers mee. In de gesprekken biedt hij steun en laat hij zijn gevoel spreken. Op alle uren van de dag, dus ook bij nacht en ontij, staat hij klaar om met bellers in gesprek te gaan, 24 uur per dag, zeven dagen per week, 365 dagen per jaar. Hij stelt zich open, leeft mee, biedt steun en probeert door hun gevoel te laten spreken echt menselijk contact te maken Daarnaast is hij als afgevaardigde van de vrijwilligersraad (de ‘OR’ van de Hulplijn) lid van diverse commissies van de Hulplijn Amsterdam.
Henk Strubbe heeft zich op maatschappelijk terrein altijd zeer verdienstelijk gemaakt. Tussen 1961 en 1999 heeft hij zich als bestuurslid voor diverse verenigingen en organisaties ingezet. Hij was vijf jaar penningmeester van de Groene Kruis Vereniging, zes jaar secretaris van Korfbalvereniging De Vinken, elf jaar coördinator van de werkgroep Midden-Nederland van St. Orpheus, drie jaar penningmeester van SOS De Ronde Venen en acht jaar bestuurder van de Historische vereniging De Proosdijlanden. Samen met enkele andere vrijwilligers van de Hulplijn ontving hij zijn onderscheiding uit handen van burgemeester Van der Laan in Amsterdam.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family MijdrechtTerug

Family Mijdrecht