Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Reactie van kerkbestuur Schanskerk op gemeente

Datum: 13 mei 2012
Bron: ingezonden stukken

Naar aanleiding van de diverse publicaties en mediaberichten over de noodverordening en de acute werkzaamheden aan de Schanskerk te Uithoorn heeft zowel het bisdombestuur als het parochiebestuur er behoefte aan het volgende mede te delen.
Met de omwonenden en de betrokken ondernemers betreuren zij het in hoge mate dat door de onaangekondigde actie van het gemeentebestuur van Uithoorn veel onrust en ongemak is veroorzaakt. Het parochiebestuur was tevoren niet op de hoogte gesteld en heeft de besluiten en handelwijze van het gemeentebestuur via o.a. de landelijke media moeten vernemen.
Eind april 2012 verscheen op verzoek van de gemeente een nieuw (tweede) onderzoeksrapport van Delfgou. Het begin april al bij de gemeente binnengekomen conceptrapport en het uiteindelijke rapport zijn niet met de parochie besproken. Pas na veel aandringen werd de parochie van de inhoud in kennisgesteld.

Op 4 mei werd telefonisch meegedeeld dat het gemeentebestuur een aanschrijving zou doen uitgaan. Wat die aanschrijving precies zou behelzen en waarop deze gebaseerd zou zijn was nog niet duidelijk. Deze aanschrijving is op 8 mei aan het parochiebestuur verzonden. Op 9 mei rond het middaguur werd de brief bezorgd. In de aanschrijving stond de dwingende opdracht om enkele bouwkundige maatregelen aan de Schanskerk uit te voeren. Daartoe moesten op 10 mei om uiterlijk 17.00 uur het gebruik van de pastorie gestaakt worden, de afzettingen rondom het terrein gesloten worden en goed zichtbare waarschuwingsborden worden geplaatst.

Het parochiebestuur heeft direct maatregelen getroffen om aan deze last te kunnen voldoen, maar heeft vragen gesteld aan de gemeente over het gebruik van de pastorie. Noch uit de aanschrijving, noch uit het Delfgou rapport kon het bestuur opmaken waarom het gebruik van de pastorie gestaakt moest worden.
Omdat de pastorie bewoond is en deze persoon niet zomaar uit zijn woning gezet kon worden, achtte het bestuur nadere informatie over de beweegredenen aangewezen. Toegezegd werd dat het gemeentebestuur dit zou uitzoeken en er donderdagochtend op terug zou komen. Aan de opgelegde termijn werd echter vooralsnog vastgehouden, zodat de bewoner van de pastorie is gemeld dat hij de woning moest verlaten.
De aanschrijving bevatte nog verschillende andere maatregelen, waaronder het verwijderen van de twee torenkruizen. Hiervoor was aangegeven dat dit binnen 14 dagen na dagtekening moest geschieden.
Het parochiebestuur ontving donderdagochtend geen nadere informatie, maar moest rond 12.30 uur uit de pers vernemen dat de gemeente al‘s morgens was overgegaan tot het afzetten
12 mei 2012 van een groot gebied rond de Schanskerk waaronder het winkelcentrum, en het evacueren van omwonenden, omdat de kerk of de torens op instorten zouden staan.

Het parochiebestuur is op geen enkele wijze geïnformeerd over het voornemen van de gemeente of haar beweegredenen, laat staan dat zij bij de beoogde maatregelen is betrokken.
Deze actie zou een gevolg zijn van een bespreking ‘s morgens vroeg op het gemeentehuis, waarbij Delfgou zijn bevindingen uit het recente rapport heeft aangescherpt of het gemeentebestuur plotseling tot een ander inzicht kwam. Ook die bespreking had plaats zonder de eigenaar, de parochie, die het gebouw ook het beste kent, daarbij te betrekken en het is nog steeds volstrekt onduidelijk waarom plotseling reden was om een noodverordening uit te vaardigen en spoedmaatregelen te treffen.
Het rapport van Delfgou uit april 2012 laat geen wezenlijk andere gebreken aan de kerk zien, dan het rapport van augustus 2010. Het rapport van 2012 maakte geen melding van een acuut gevaar van de luidklokken en het is dan ook een raadsel waarom daaraan plotseling zoveel aandacht is besteed.
Al in juni 2008 (!) heeft het parochiebestuur schriftelijk aan de gemeente verzocht een vergunning af te geven voor het verwijderen van de torenkruizen, alsmede voor precies die werkzaamheden die het gemeentebestuur nu prompt van het bestuur verwachtte.
Op dat moment in 2008 eiste de verzekeraar dat het parochiebestuur deze werkzaamheden uitvoerde in verband met mogelijk gevaar voor de omgeving en ter behoud van verzekering. Het gemeentebestuur was niet genegen aan deze werkzaamheden medewerking te verlenen, omdat sprake is van een monument en enige noodzaak tot handelen niet werd onderkend.
Uiteindelijk heeft het gemeentebestuur na ongeveer acht maanden eind 2008 wel toestemming verleend om de netten aan te brengen, waardoor in ieder geval het grootste risico werd beperkt.
De parochie achtte het noodzakelijk dat de kerk gesloopt zou moeten worden, maar de gemeente wilde daarin niet mee.
De parochie en het bisdom zijn daarom vanaf 2008 in overleg gegaan met de gemeente om te onderzoeken welke mogelijkheden er dan wel voor de Schanskerk zouden bestaan. Duidelijk was dat de kerk niet langer gebruikt kon worden als kerk en dat hergebruik op grote financiële en bouwkundige bezwaren zou stuiten. De gemeente ging aanvankelijk van behoud uit, maar na een veelvoud van onderzoeken werd duidelijk dat behoud van de kerk in haar geheel financieel en bouwkundig niet haalbaar zou zijn. Behoud van de kerktorens werd als mogelijk compromis onderzocht.

De parochie begin 2012 en na de laatste funderingsonderzoeken andermaal heeft aangegeven dat zij de kosten voor restauratie en toekomstig onderhoud nooit zou kunnen opbrengen. Het gemeentebestuur zou in reactie daarop en gelet op de uitkomst van alle rapportages, voor 30 juni 2012 aangeven wat er haars inziens met de kerk moest gebeuren. Het liep vanaf 10 mei 2012 dus anders.
Als laatste werd vrijdag 11 mei rond 16.45 uur een nieuwe aanschrijving afgegeven, waarin stond dat het parochiebestuur werd gesommeerd om op zaterdag 12 mei uiterlijk 12.00 uur onder strikte voorwaarden een begin te maken met de bouw van steigers rond de torens.
Het parochiebestuur heeft in beraad hoe zij hiermee op zo n korte termijn om moet gaan.
Al met al een betreurenswaardige zaak met een aanpak die nog steeds veel vraagtekens oproept en waarbij op zeer cruciale momenten onvoldoende met de eigenaar van de kerk is gecommuniceerd.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht