Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Nieuwjaarstoespraak burgemeester De Ronde Venen

Datum: 06 januari 2016
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Afgelopen woensdagavond gaf de burgemeester van De Ronde Venen, Maarten Divendal, zijn jaarlijkse nieuwjaarstoespraak. Zoals ieder jaar wordt de nieuwjaarsreceptie gehouden in dorpshuis De Boei in Vinkeveen. Er is dan gelegenheid om het college de hand te schudden en informatie in te winnen over verschillenden stichtingen/verenigingen tijdens de kramenmarkt.

Lees hieronder de gehele nieuwjaarstoespraak:

Buiten, bij de ingang, en hier in de Boei ziet u op verschillende plekken groot het cijfer ‘5’ hangen. Dat cijfer komt u ook tegen op het koekje dat bij de koffie of thee werd geserveerd. Onze gemeente bestaat 5 jaar en daar wil ik vanavond bij stilstaan.

In het licht van de geschiedenis heeft ons eerste lustrum slechts een bescheiden betekenis. Zo'n 930 jaar geleden verrezen in dit gebied de eerste nederzettingen. Er vond ontginning plaats in Wilnis, er woonden boeren op een dijk (nu Bozenhoven in Mijdrecht), en je had inwoners van Abecenwalde (Abcoude).

In de loop der eeuwen ontstonden de eerste gemeenten. Eind 18e begin 19e eeuw zijn de eerste gemeenten samengevoegd. Dat is vorige eeuw en in deze eeuw in wisselende samenstellingen verder gegaan. Het leidde tot de eerste grote herdindeling in 1989 en op 1 januari 2011 tot de nieuwe gemeente De Ronde Venen.

Dit eerste lustrum is een aardig moment om te reflecteren op waar we nu staan als gemeente en wat ons te wachten staat.

Toen ik in juni 2011 solliciteerde op de burgemeestersvacature ging daar natuurlijk een uitgebreide oriëntatie aan vooraf. De bijna 117  km2 waren teveel om alleen op de fiets te verkennen, dus het werd fiets én auto. Wat zag ik: het is een prachtige gemeente, bestaande uit 8 woonkernen die door de landelijke en agrarische omgeving daar tussen op het oog niet aan elkaar zijn verbonden. Maar is De Ronde Venen méér dan een 'toevallige' optelsom van 8 afzonderlijke kernen?

Bestuurlijk in elk geval wel. Er kwam een grotere gemeenteraad en een nieuwe ambtelijke organisatie. Net als heel veel andere gemeenten in Nederland liepen ook wij aan tegen de gevolgen van de economische crisis. Ook kregen wij net als andere gemeenten allerlei nieuwe taken van het rijk. Wellicht heeft de frisse nieuwe gemeente ertoe bijgedragen dat al dit soort zaken adequaat is opgepakt. Wij blijken een veerkracht te hebben en weten daardoor in een relatief snel tempo de boel op orde te krijgen: slagvaardig en pragmatisch.

Zijn de acht kernen daarmee dan ook één gemeente? En zijn de inwoners van die acht kernen daarmee dan ook een “Ronde Vener”?. Die vraag is lastig te beantwoorden  (los van het gegeven dat een “Ronde Vener” mij meer doet denken aan de lokale banketbakkers-specialiteit, de kruising tussen een gevulde koek en een rondo).

Ik zie grote verschillen tussen de kernen, en ook tussen de inwoners van die kernen. Maar tegelijkertijd natuurlijk ook tussen de inwoners binnen de afzonderlijke kernen.

Grenzen van kernen en gemeenten zijn van wisselende betekenis. In sommige situaties is het van groot belang, in andere situaties  kan de grotere regio relevanter zijn.

Belangrijk lijkt me echter vooral dat u zich thuis voelt in uw omgeving en zich ermee verbonden voelt. Dat kan in uw straat zijn, uw buurt, kern, in de gemeente en die regio. Als dat het geval is, ontleen je daar je identiteit aan, je trots en ben je ook in staat samen met anderen iets te realiseren. In deze tijd is dat niet altijd gemakkelijk, het gaat niet vanzelf.

Die verbondenheid, de wens om bij te dragen aan de leefbaarheid en gezelligheid in je omgeving, kom ik gelukkig nadrukkelijk in al onze 8 kernen tegen. En de gemeente kan ook niet meer goed functioneren als dat niet het geval zou zijn.

De maatschappelijke dynamiek is tegenwoordig zo groot, in zowel technologisch als maatschappelijk opzicht, dat we er als individu en als lokale overheid soms hijgend achteraanlopen.

Die verbondenheid met je omgeving is in de praktijk meer dan eens noodzakelijk om die dynamische veranderingen aan te kunnen.

Soms balen we van veranderingen, waar bijvoorbeeld vroeger drie kernen nog een zwembad hadden, is er nu nog één binnen onze gemeente.

Tegelijkertijd heb ik gezien dat de afgelopen vijf jaar vanuit die verbondenheid tal van nieuwe initiatieven tot stand zijn gekomen.  Bijvoorbeeld inwoners die collectief zonnepanelen of propaangas aankopen.

Tijdens burendag, Nederland Doet of Goud in je wijk, knappen we zelf onze buitenruimte op.

Serviceclubs als de Lions en de Rotary steunen kleinschalige doelen binnen onze gemeente.

Mensen en organisaties melden zich omdat ze vluchtelingen willen helpen zich thuis te voelen en in te burgeren.

Een grote ondernemer die ter compensatie van de CO2 uitstoot binnen onze gemeente nieuwe bomen plant.

Een stichting die vanuit een nalatenschap activiteiten organiseert voor oudere mensen.

Mensen die gezamenlijk opkomen voor hun belangen, bijvoorbeeld voor het behoud van een pontveer.

Een gemeentebestuur kan niet zonder dit soort betrokkenheid en initiatieven. Mooi dat u hier allemaal bent, want u bent er het levende bewijs van. U houdt ons scherp in een goede uitvoering van de taken die we als gemeentelijke overheid moeten of willen verrichten. En, uw inzet maakt onze samenleving leefbaar, juist ook als het gaat om die zaken waarbij de gemeente niet persé zelf in beeld is.

Ik hoop van harte dat het lukt om de komende jaren wederom een goed samenspel te hebben tussen gemeentebestuur en inwoners.

Vanuit dat perspectief wil ik graag met u voor een viertal onderwerpen vooruit kijken. Wat staat ons te wachten, wat zijn onze ambities.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Maatschappelijke zorg

Economie en recreatie

Leefbaarheid en veiligheid

Bij deze vier afzonderlijke onderwerpen zal ik een betrokken persoon uit onze gemeente vragen wat zijn of haar nieuwjaarswens is.

Ruimtelijke ontwikkelingen

Als u om u heen kijkt, ziet u dat er na jaren stilstand weer gebouwd wordt in de gemeente. Niet alleen grootschalige projecten als de Maricken, Vinkeveld en Land van Winkel, maar ook tal van kleinschalige particuliere projecten. In totaal worden er de komende vijf jaar zo'n 1200 woningen gebouwd. Waarvan er dit jaar met de eerste circa 500 wordt begonnen; een deel daarvan is eind 2016 bewoond. Bij deze aantallen tel ik overigens niet mee de  noodzakelijke tijdelijke woningen in het kader van het project spoedwoningen voor woningzoekenden en vergunninghouders.

Het gaat niet alleen om nieuwbouw, de ambities gaan verder. Samen met woningbouwvereniging GroenWest wordt ingezet op de verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. Als gemeente moeten we zelf de verantwoordelijkheid nemen om weer te investeren in de openbare ruimte, met name in het onderhoud van onze wegen, een wens die ook vanuit inwoners veelvuldig naar voren wordt gebracht. Nu de financiën van de gemeente weer onder controle zijn, komt er weer perspectief voor verbeteringen.

Nieuwe woningen brengen verhuisbewegingen op gang, binnen de gemeente, maar ook inwoners van buiten De Ronde Venen heten wij van harte welkom. Dit jaar willen we als gemeente starten met aparte 'kennismakingsbijeenkomsten' voor nieuwe inwoners. In overleg met de ondernemersverenigingen gaan we kijken of er 'welkomspakketten' kunnen komen.

Jeroen Molenaar uit Wilnis, is één van de gelukkigen die een kavel heeft kunnen kopen in Vinkeveld.

Maatschappelijke zorg

Na een aantal jaren van voorbereiding was 2015 het eerste jaar  met nieuwe taken voor de gemeente op het gebied van het sociale domein. Waar moet u dan aan denken: maatschappelijke ondersteuning en zorg, werk- en inkomen, jeugd- en jeugdhulpverlening.

PGB's, keukentafelgesprekken, individuele voorzieningen Jeugd, Re-integratie en participatievoorzieningen, toegang tot de eerste lijn....., allemaal begrippen waar als je er niet mee te maken hebt, een groot vraagteken zijn.

Daarom is het zo belangrijk dat als je er wél mee te maken hebt, er afhankelijk van bent, weet waar je terecht kunt, en snel en goed wordt geholpen. Als gemeentebestuur zijn we trots op de medewerkers, organisaties en inwoners die hier dit eerste jaar inhoud aan hebben gegeven. Natuurlijk gaat niet altijd álles helemaal goed, maar we hebben geleerd wanneer dit het geval is snel in te grijpen en zorgen dat het wél goed loopt.

Toch zijn we er nog niet. Op het terrein van de zorg is de wens te komen tot vernieuwingen, waardoor het mogelijk wordt de basis te versterken zodat mensen niet terecht hoeven te komen in een hulpverleningscircuit. Het gaat niet alleen om ouderen:  verbindingen tussen onderwijs en zorg dragen eraan bij dat mogelijke problemen van jongeren vroeg worden aangepakt.

Uit een landelijk onderzoek van de ANBO zijn we als één van de vier gemeenten naar boven gekomen die het goed hebben geregeld. Zo'n waardering stimuleert natuurlijk enorm om het op alle terreinen goed te doen de komende jaren.

Margreth de Wit, voorzitter Platform Sociaal Domein De Ronde Venen (onlangs in 2015 van start gegaan).

Economie en recreatie

De overheid en ondernemers lijken om de een of andere reden geen natuurlijke partners te zijn. En dat terwijl de gemeenschappelijke belangen voor de inwoners groot zijn. Ook in onze gemeente heeft het in de afgelopen jaren wel eens gebotst.  Dat heeft soms te maken met de spanning die er zit tussen enerzijds het stellen van gewenste of noodzakelijke regels en anderzijds de behoefte aan ondernemersvrijheid. Daarom is het belangrijk dat er goed wordt samengewerkt aan een aantrekkelijk ondernemersklimaat. Zeker ook nu het wat beter gaat met de economie kan door samenwerking meer worden bereikt. Ook met werkgelegenheid bij lokale bedrijven voor inwoners uit De Ronde Venen.

Een mooi voorbeeld van goede samenwerking vindt op dit moment plaats met recreatieondernemers. Op het gebied van de recreatie staat sowieso veel te gebeuren, een deel daarvan moet zijn plek krijgen in het nieuwe bestemmingsplan voor de Vinkeveense Plassen. Er wordt aan gewerkt om dit waardevolle recreatiegebied voor de toekomst te waarborgen.

Gelukkig wordt ook het perspectief voor het Koopcentrum Mijdrecht weer beter, zo zijn er ontwikkelingen bij zowel De Molenhof als De Lindeboom die leiden tot versterking van het centrum. Het blijft echter spannend, bijvoorbeeld hoe het winkelpeil in stand blijft in Wilnis, Vinkeveen en Abcoude. We kunnen daar allemaal aan bijdragen. Misschien een goed idee om bij elke bijna internet bestelling eerst te overwegen om het gewenste product aan te schaffen bij een lokale ondernemer.

Een mooi voorbeeld waarin van alles samenvalt (recreatie, ruimte voor ondernemers passend bij de omgeving en dergelijke) is het Centrumplan Vinkeveen.

Cor Mulkhuyse, voorzitter van de klankbordgroep centrumplan Vinkeveen.

Leefbaarheid en Veiligheid

Alleen als inwoners, bedrijven en organisaties zelf verantwoordelijkheid nemen voor een veilige en leefbare omgeving, kunnen de politie, brandweer en ambulancezorg hun werk goed doen. Daar ontbreekt het gelukkig niet aan binnen De Ronde Venen. Dat heeft geleid tot goede resultaten. Als je persoonlijk slachtoffer bent van crimineel gedrag, een brand of een ongeval, is dat zeer ingrijpend. Daarom is het belangrijk te constateren dat er van alles aan wordt gedaan om dat te voorkomen.

Als er dan toch iets is gebeurd wordt alles in gang gezet om de daders aan te pakken. Met hulp van inwoners is dat het afgelopen jaar opvallend vaak met succes gelukt.

Eén van de hulpmiddelen daarbij is Burgernet. Het systeem waarmee u als extra ogen van de politie op de momenten dat het nodig is mee kijkt. Binnen de politieregio Midden Nederland zijn in onze gemeente verhoudingsgewijs bijna de meeste inwoners aangesloten bij Burgernet. Het komend jaar willen we op nummer één komen te staan.

De 5.555e deelnemer van Burgernet, Marleen Kuiper

Voor nu een graag een hard applaus als dank voor de medewerkers van politie, brandweer en ambulancezorg, en voor diegenen die aangesloten zijn bij Burgernet of dat alsnog vanavond gaan regelen.

Dames en heren, tot slot. Ik begon deze toespraak met een verwijzing naar het eerste lustrum van de nieuwe gemeente De Ronde Venen. Wij hebben iets nog niet geregeld en zijn één van de 4 of 5 gemeenten van de 390 gemeenten die Nederland per 1 januari telt, die géén geldig gemeentewapen heeft. Dat gaan we dit jaar veranderen., voor sommigen wellicht niet iets heel belangrijks, voor anderen en ook voor ons een mooie traditie waarin onze geschiedenis als De Ronde Venen tot uitdrukking komt. In overleg met onze twee historische verenigingen en de Hoge Raad van Adel gaan we de gemeenteraad vragen een nieuw gemeentewapen te kiezen en deze voor te dragen ter goedkeuring.  Voor de penningmeesters onder ons, omdat we dit alleen gaan gebruiken bij speciale gelegenheden en geleidelijk aan gaan invoeren, hoeft dat geen extra geld te kosten. Daarnaast, en dat is enorm vriendelijk, hebben de juweliers uit Mijdrecht en Wilnis die hier hun geschiedenis hebben, aangeboden te zijner tijd te zorgen voor een nieuwe ambtsketen met het daarbij behorende nieuwe gemeentewapen. Daar gaan zij enorm veel tijd insteken. U kunt hier overigens aan meewerken; het zo mooi zijn als deze gemaakt kan worden van gerecyclede restanten zilver van inwoners. Op die manier wordt het echt een keten van ons allemaal.

Als allerlaatste wil ik graag iedereen bedanken die er mede voor zorgt dat wij zo'n bijzonder gezellige nieuwjaarsreceptie hebben; de verenigingen en organisaties op de informatiemarkt en Greetje de Haan die met haar netwerk van jonge musici de live muziek verzorgt deze avond.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Karwei Vacatures MijdrechtTerug

Karwei Vacatures Mijdrecht