Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Twaalf inwoners uit De Ronde Venen benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Datum: 26 april 2016
Bron: Gemeente De Ronde Venen

Twaalf inwoners uit De Ronde Venen hebben dinsdag 26 april een Koninklijke Onderscheiding ontvangen. Allen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in Bowlingcentrum Mijdrecht werden de lintjes bij hen opgespeld door burgemeester Maarten Divendal.
De heer J.L.J van Asselen (1937, Vinkeveen) zet zich al een groot aantal jaren in voor de parochie en het gebouw van de kerk Heilig Hart van Jezus in Vinkeveen. Hij is al meer dan 40 jaar lid van het parochiekoor en heeft een grote rol gespeeld bij de restauratie van de kerk en van de kerkbeelden. Tot op de dag van vandaag wordt regelmatig een beroep op hem gedaan en heeft hij bijvoorbeeld in 2012 en 2014 de torenhanen van de grote en de kleine toren verguld. Elke dinsdag is hij in de kerk te vinden om daar allerlei klussen te verrichten en verzorgt hij rondleidingen voor groepen toeristen. Daarnaast heeft Joop van Asselen zich van 1992 tot en met 2004 met veel verve ingezet in het bestuur van de werkgroep Parochiële Charitas Instelling (PCI). Ook na zijn aftreden - na de drie maximale zittingsperiodes - blijft hij belangrijk voor de werkgroep en voorziet hij hen van adviezen. Een lange staat van dienst heeft hij ook bij de Vinkeveense toneelvereniging Altovi. Als decorbouwer, meedenker en medewerker aan diverse producties levert hij al 50 jaar een belangrijke bijdrage.

Mevrouw I.L. Gransbergen-Hafkamp (1950, Vinkeveen)

Mevrouw I.L. Gransbergen-Hafkamp (1950, Vinkeveen) is sinds 1997 actief voor de stichting Welzijn Wajir, waarvan zij sinds 2004 als secretaris-penningmeester onderdeel uitmaakt van het bestuur. Zij onderhoudt namens de stichting de contacten met partners, organisaties en personen. Ook is ze actief met het werven van fondsen en bij promotieacties. Zij heeft een groot aandeel gehad in het boek ‘Wajir, of de geboorte en het bewogen leven van een particulier Initiatief’ dat in 2014 verscheen. In het verlengde van haar functie voor de stichting Welzijn Wajir vervult zij sinds 2000 de functie van voorzitter van de Stichting Ontwikkelingssamenwerking De Ronde Venen. Sinds 2005 is Inge Lydia Gransbergen-Hafkamp voorzitter van CHAZZ De Ronde Venen, de organisatie die elk jaar het jazzfestival ten bate van ontwikkelingssamenwerking organiseert.

De heer F. Hopman (1957, Mijdrecht)

De heer F. Hopman (1957, Mijdrecht) is vanaf 1987 tot op heden actief voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken, afdeling Wilnis. Bij de afdeling is hij het administratieve en logistieke hart. Hij verzorgt de financiële administratie, maar ook de gedigitaliseerde ledenadministratie. Frank Hopman plant de avonden voor de gediplomeerde leden en de cursus voor de op te leiden EHBO-ers. Ook stelt hij bij evenementen de hulpploeg samen en is hijzelf altijd één van de vrijwillige hulpverleners bij de vele lokale evenementen. In de periode 2002 tot 2006 was Hopman bijzonder actief voor de fuserende basisscholen De Ontmoeting en De Opdracht in Mijdrecht tot De Fontein. Hij had zitting in de werkgroep Logistiek en vanuit die functie heeft hij de verhuizing naar een gezamenlijk nieuwbouwpand logistiek geleid.

De heer J.F.A. Kneppers (1945, Wilnis)

De heer J.F.A. Kneppers (1945, Wilnis) heeft afgelopen decennia veel werk verzet in verschillende besturen in De Ronde Venen. Hij is sinds 2000 actief als lid en als penningmeester in het bestuur van Museum De Ronde Venen. Als penningmeester heeft hij gezorgd voor het financieel gezond houden van de stichting en heeft hij zich ingezet voor de professionalisering van het museum. Onder zijn financiële leiding zijn vele bijzondere projecten gerealiseerd. Vanuit zijn deskundigheid op het gebied van restauratie is hij daarnaast ook betrokken bij het onderhoud van het museum en het vinden van een nieuwe locatie. Van 1985 tot 2001 is Jan Kneppers actief geweest als bestuurslid en voorzitter van de Stichting Katholiek Basis Onderwijs Mijdrecht-Wilnis. In het verlengde hiervan is hij vanaf 1992 tot op heden voorzitter van de Stichting Beheer Katholiek Onderwijs Mijdrecht-Wilnis. Deze stichting heeft als doel om de, oorspronkelijk vijf, katholieke basisscholen in Mijdrecht-Wilnis te ondersteunen bij het verbeteren van de leermogelijkheden. Vanuit zijn financiële expertise is Kneppers vanaf 2004 actief als voorzitter en adviseur van de Stichting Dorpscentrum Wilnis en zet hij zich in voor het behoud van de Willisstee.

Mevrouw V.L. Melkman-Mulder (1952, Abcoude)

Mevrouw V.L. Melkman-Mulder (1952, Abcoude) zet zich al tientallen jaren vrijwillig in voor activiteiten die te maken hebben met haar hoofdfunctie als directeur van obs Piet Mondriaan, maar ook door haar enorme betrokkenheid bij de Joodse gemeente. Onder de leiding van Vera Melkman-Mulder is in de jaren negentig een ingewikkelde fusie tot stand gebracht tussen de basisscholen De Manse en Piet Mondriaan waardoor het openbaar onderwijs in Abcoude werd gewaarborgd. Naast haar werk als directeur ondersteunde en participeerde zij jaren in tal van organisaties en initiatieven die de belangen van kinderen van 4 tot en met 12 jaar vertegenwoordigen. Zij was tijdens haar loopbaan een groot voorvechter van de gedachte van een doorlopende leerlijn voor alle kinderen van 3 tot en met 12 jaar en van het bijbehorende concept van het Integraal Kind Centrum. Dat concept is onder haar leiding, samen met partners, doorontwikkeld en gerealiseerd. Van 1977 tot 2003 was zij lid van het bestuur van de Liberaal Joodse Gemeente Utrecht en zette zij zich in voor het onderwijs in de Joodse gemeenschap. Van 1998 tot 2008 heeft mevrouw Melkman als secretaris van de stichting Markaz, Cultureel Centrum voor Progressief Jodendom in Utrecht, gewerkt en veel bereikt, onder andere de aankoop en renovatie van het voormalig Centraal Israëlitisch Weeshuis. Sinds 2010 tot op heden is zij een zeer bevlogen lid van het bestuur van de stichting Vrienden van het Alyn Hospital, waarvoor zij ook gesponsorde fietstochten uitvoert.

De heer H.M. van Schaik (1939, De Hoef)

De heer H.M. van Schaik (1939, De Hoef) was van 1968 tot 1976 secretaris en penningmeester van het R.K. kerkbestuur van de parochie St. Antonius. Van 1968 tot 2005 oefende hij dezelfde functie uit voor het schoolbestuur St. Antonius in De Hoef. Ook is hij vanaf 1986 secretaris-penningmeester van de steunstichting Rooms Katholieke School in De Hoef. De stichting ondersteunt de school bij aanvragen van hulpmiddelen waarvoor de school geen subsidie krijgt. Voor de stichting Vrienden van de Antoniuskerk verzorgt hij sinds 2008 de boekhouding, maakt hij de jaarrekening en geeft hij gevraagd en ongevraagd adviezen op velerlei gebieden. Hij is vrijwilliger bij de Buurtkamer, een van de activiteiten van de stichting. Hij haalt wekelijks mensen op met zijn eigen auto en brengt ze weer thuis. Ook is hij actief bij acties om fondsen te werven.

Mevrouw C.W.A.M. Schopman (1945, Vinkeveen)

Mevrouw C.W.A.M. Schopman (1945, Vinkeveen) is sinds de eeuwwisseling actief bij Vluchtelingenwerk en het Landelijk Fiets Platform. Bij deze laatste organisatie is zij sinds 2002 vrijwilliger en verricht daar werkzaamheden voor de landelijke fietsroutes door deze na te fietsen en te controleren. Eventuele knelpunten meldt zij aan het fietsplatform. Ook onderhoudt zij contacten met instanties, als gemeenten en recreatieschappen. Sinds 2002 is zij in allerlei functies actief voor VluchtelingenWerk Midden-Nederland. Zij is maatschappelijk begeleider van nieuwe cliënten en als spreekuurmedewerker helpt ze cliënten met allerlei vragen die betrekking hebben op de Sociale Verzekeringsbank, het UWV, zorgverzekeraars, enz. Bijna altijd slaagt zij erin een adequate oplossing te vinden. Een andere taak is het coördineren van de taalcoachactiviteiten, hetgeen inhoudt dat ze taalvrijwilligers werft om vluchtelingen te ondersteunen bij het leren van de Nederlandse taal. Ook is zij gestart met het organiseren van de zogenaamde regeldagen, hetgeen betekent dat ze vrijwilligers werft en matcht om de nieuwe vluchtelingen te ondersteunen en te informeren. De afstemming tussen gemeente, woningstichting en COA behoort tot één van haar taken. Zij wordt door Vluchtelingenwerk gekenschetst als een belangrijke en stabiele factor. Mede dankzij haar inzet lukt het de gemeente de taakstelling van het ministerie om statushouders te huisvesten te behalen.

Mevrouw M.M. Strieper-Roos (1939, Mijdrecht)

Mevrouw M.M. Strieper-Roos (1939, Mijdrecht) is sinds 1965 actief voor de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken. Behalve bestuurlijk actief als secretaris en penningmeester, is zij betrokken geweest bij lokale evenementen en het organiseren van het opleiden van aspirant-EHBO-ers. Zij is feitelijk degene die opleidingen van aspirant EHBO-ers facilitair verzorgt. Daarnaast is zij sinds 1993 vrijwilligster taakveld Sociale Hulp bij het Rode Kruis, kerngroep De Ronde Venen. Zij is de initiatiefneemster van de spelletjesmiddag in Vinkeveen en begeleidt en coördineert deze middagen. Verder treedt zij op als gastvrouw bij andere evenementen, zoals de Valentijns-middagen en de jaarlijkse uitstapjes.

De heer W. Timmer (1941, Abcoude)

De heer W. Timmer (1941, Abcoude) zet zich sinds 1987 als bestuurslid en sinds 2008 als voorzitter actief in voor de Vereniging Historische Kring Abcoude-Baambrugge. Hij is te typeren als dé grote kenner van de geschiedenis van Abcoude en Baambrugge en zijn parate kennis is bijna encyclopedisch te noemen. Zijn inzet is altijd groot en bij veel activiteiten neemt hij het voortouw, zoals bij de eindredactie van de Kroniek, het voordragen van potentiële sprekers voor de tweejaarlijkse lezingen, de voorzittersrol, het organiseren van de jaarlijkse excursies en de opzet van de website. Het instandhouden van het historisch archief is zijn grootste taak, alle historische informatie wordt door hem verzameld en opgeslagen. Een ander voorbeeld van gedrevenheid is het boek ‘Kroniek van Abcoude en Baambrugge’ waarin minutieus verslag wordt gedaan van alle historische feiten die plaatsvonden in de toenmalige gemeente Abcoude in de periode 1085 tot 2010. Na zijn pensionering in 2001 bij Tetterode Nederland BV, heeft Wim Timmer zich belangeloos met hart en ziel verbonden als archivaris aan het bedrijfshistorisch archief. Het is vooral dankzij zijn inzet dat de historie van Tetterode behouden blijft.

Mevrouw C. van Vliet-van Heeringen (1947, Mijdrecht)

Mevrouw C. van Vliet-van Heeringen (1947, Mijdrecht) is sinds 1990 vrijwilliger in het Ronald McDonald Huis AMC Amsterdam. Een belangrijk aspect van haar werk is het contact met familieleden van patiënten waarbij ze een luisterend oor biedt en helpt bij het oplossen van problemen. ‘Je moet je hart én je handen meenemen’, kreeg ze te horen bij haar eerste kennismaking met het Ronald McDonald Huis, en dat is haar op het lijf geschreven. Ze wordt omschreven als een warme vrouw, loyaal en trouw en het Ronald McDonald Huis wil haar niet missen. Daarnaast is Tiny van Vliet vanaf 2005 ook vrijwilligster bij het Johannes Hospitium De Ronde Venen. Zij vervult de rol van zorgvrijwilliger en slaapwacht. Ze geeft liefdevolle zorg aan ernstig zieke mensen met een verkorte levensverwachting. Samen met de verpleegkundige is zij verantwoordelijk voor de juiste zorg op maat en staat de familie met raad en daad bij.

De heer C.G. van Vliet (1925, Abcoude)

De heer C.G. van Vliet (1925, Abcoude) is al ruim 60 jaar actief als vrijwilliger bij verschillende verenigingen in Abcoude. In 1953 was hij betrokken bij de oprichting van de ‘loterijvereniging Fortuna’. Hij is 61 jaar bestuurslid geweest in verschillende functies, zoals secretaris en voorzitter. Sinds 2008 is hij erelid en ondanks zijn hoge leeftijd vervulde hij tot 2014 een actieve rol bij de vereniging. In de periode 1970 tot 2000 heeft hij zich verdienstelijk gemaakt bij de carnavalsvereniging De Wandelstokkenknarren. Van 1975 tot 2005 verrichtte hij als vrijwilliger werkzaamheden bij voetbalvereniging FC Abcoude en nog steeds is hij trouw bezoeker van de algemene ledenvergaderingen. Van 1987 tot 2004 vervulde hij verschillende bestuursfuncties bij de RK parochie van Abcoude en van 2004 tot 2014 heeft hij als lid van de tuincommissie de tuinen bijgehouden van de oude bejaardenhuisjes aan de Kerkstraat. Tot slot is de heer Van Vliet sinds 2004 de drijvende kracht achter de ledenwerving van de Ouderen Belangen Vereniging Abcoude-Baambrugge (OBV).

De heer G.H.W. de Wildt (1954, Baambrugge)

De heer G.H.W. de Wildt (1954, Baambrugge) vervult al meer dan twintig jaar een belangrijke rol in het bestuur van de stichting Dorpshuis Baambrugge. Sinds zijn toetreding in 1993 is hij belast met de portefeuille Gebouw & Terrein en houdt hij zich bezig met planning, aanbesteding en uitvoering van onderhoud aan het gebouw en het terrein. In de periode van de vernieuwbouw van De Vijf Bogen, startend in 1998 en eindigend in 2013, was Gerard de Wildt onafgebroken technisch vertegenwoordiger in de bouwcommissie en doorliep hij alle stadia van het project. Hij was tot in detail betrokken bij het project en gaf daarbij leiding aan een grote groep vrijwilligers bij het uitvoeren van praktische zaken. Ook na de oplevering zette hij de puntjes op de ‘i’ en stelde hij een onderhoudsplan op om het gebouw in goede staat te houden voor de toekomstige gebruikers. Naast zijn werk voor het dorpshuis is De Wildt ook ruim 15 jaar actief geweest bij de IJsclub Baambrugge, als bestuurslid en schaatsleraar. In de periode van 1980 tot 2001 zette hij zich in als lid van het bestuur van de stichting Autocross Abcoude, de organisator van de jaarlijkse autocross.

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Karwei Vacatures MijdrechtTerug

Karwei Vacatures Mijdrecht