Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Criminaliteit in gemeente De Ronde Venen gedaald

Datum: 18 januari 2012
Bron: Gemeente De Ronde Venen

De criminaliteit in De Ronde Venen is de afgelopen jaren gedaald. De daling in de gemeente is groter dan zowel het landelijke als regionale gemiddelde. Het grootste deel van de inwoners geeft dan ook aan zich veilig te voelen in de gemeente, een kwart geeft aan zich wel eens onveilig te voelen. Het college van B en W wil dat de criminaliteitscijfers de komende jaren verder dalen en het gevoel van veiligheid toeneemt. De belangrijkste aandachtspunten daarbij zijn het voorkomen van diefstal van of vanuit auto's en woninginbraken, het tegengaan van overlast door jongeren en verminderen van het aantal misdrijven met een grote impact op het slachtoffer (zoals mishandeling, bedreiging en geweld).

In zijn vergadering van 10 januari 2012 heeft het college het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 vastgesteld. In het Veiligheidsplan staat beschreven aan welke onderwerpen prioriteit wordt gegeven om de criminaliteitscijfers te laten dalen en het gevoel van veiligheid te vergroten. Doel is het huidige veiligheidsniveau te verbeteren.

Uit cijfers over de afgelopen jaren blijkt dat een Integraal Veiligheidsplan, zoals dat al in de voormalige gemeente De Ronde Venen gold, zijn vruchten afwerpt. Zo is in vergelijking met 2006, het gemiddelde aantal misdrijven met 20 procent gedaald. Het aantal fietsdiefstallen en woningenbraken daalde zelfs met 40 procent. Op alle terreinen (zoals woninginbraken, geweld, vernielingen) laten de cijfers een daling zien.

Op basis van de cijfers en de evaluatie die heeft plaatsgevonden van het Integraal Veiligheidsplan van de voormalige gemeente De Ronde Venen, richt het Integraal Veiligheidsplan 2012-2014 zich met name op het beperken van onder andere overlast, misdrijven met een grote impact en veel voorkomende criminaliteit. Waar mogelijk wordt hiervoor een aanpak ontwikkeld die is afgestemd op de buurt of de wijk, dit blijkt het meest succesvol te zijn. Ook worden inwoners en bedrijven zoveel mogelijk betrokken om de doelstellingen te bereiken. Het Integraal Veiligheidsplan wordt jaarlijks in een concrete aanpak vertaald. Daarin staat beschreven op welke onderwerpen dat jaar de nadruk komen te liggen. De aanpak wordt jaarlijks aan de actualiteit en cijfers van de politie en uit onderzoeken aangepast.

Klik hier voor de statistieken van De Ronde Venen (PDF).

laatst bijgewerkt op: 16 nov 2016 13:34Family Mijdrecht

Terug

Family Mijdrecht