Peter Bakker Nieuws en Fotografie Bakker Media RSS Feed Petershotnews.nl TWITTER

HOTNEWS

Koninklijke onderscheiding voor 13 inwoners De Ronde Venen

Datum: 26 april 2021
Bron: Ingezonden stukken

13 inwoners van De Ronde Venen zijn maandag 26 april verrast met een koninklijke onderscheiding. 11 van hen zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 1 persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en 1 persoon tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. 12 van hen ontvingen hun onderscheiding thuis uit handen van burgemeester Divendal. 1 inwoner van Abcoude kreeg zijn lintje uit handen van minister Bijleveld van Defensie.  

Bert van Asselen (Vinkeveen, 1950) is maatschappelijk zeer betrokken en zet zich op verschillende vlakken in voor de gemeenschap. Sinds 1986 is hij lid van de EHBO-vereniging Lucas in Vinkeveen. Op 1 februari 1991 nam hij het werk van de toenmalige penningmeester over en vervult die functie nog steeds. Mede door zijn toedoen is de vereniging financieel kerngezond. Naast het penningmeesterschap voert hij zelf onderhoudsklussen uit, zorgt voor de schoonmaak, het up-to-date houden van de materialen en inkoop van de verbandmiddelen. In de loop der jaren is hij ook de PR-activiteiten gaan doen. 

Sinds de oprichting in 2007 van het Broederschap Vinkeveen is Bert van Asselen penningmeester. Samen met het bestuur beheert hij het kapitaal dat werd verkregen door de verkoop van het toenmalige bondsgebouw. Het Broederschap werd opgericht met als doel dit bedrag in vijf jaar af te bouwen door de ouder wordende leden jaarlijks te laten profiteren/genieten van feestmiddagen, diners en/of presentjes. Het is gelukt om deze activiteiten tot heden, veel langer dan gepland, voort te zetten.

Na zijn toetreden tot het Shanty en zeemanskoor de Turfschippers in 2011 werd Bert in 2012 bestuurslid. Sinds 2015 is hij voorzitter. Ook is Bert van Asselen sinds 2015 lid van de locatieraad van de Geloofsgemeenschap Heilig Hart van Jezus Vinkeveen en Waverveen en vervult de functie van penningmeester. Bert is altijd bereid om andere taken op zich te nemen. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Een gedreven vrijwilliger met een grote betrokkenheid en een begrip in De Hoef. Zo kan Huub van Bemmelen (De Hoef, 1940) het best worden omschreven. Al tientallen jaren is hij onafgebroken maatschappelijk actief. Sinds 1956 voor de Hoefse parochiegemeenschap. Als 16-jarige jongen volgde hij zijn vader op als collectant voor de penningvereniging (een vereniging die naast de gebruikelijke collectes moest zorgen dat de kerk financieel kon blijven draaien). Daarnaast was hij lid van het kerkbestuur, de pastoraatgroep en de liturgiegroep. Hij gaat nog steeds voor bij vieringen, avondwaken en uitvaarten. Ook is hij al 40 jaar in het weekend koster en sinds zijn pensionering ook bij rouw en trouw en bij de mis voor ouderen en alleenstaanden. Ook begeleidt hij de misdienaars, de schoolvieringen en verzorgt hij het drukwerk van het parochieblad.

Naast zijn kerkelijke activiteiten is Huub sinds 1969 actief vrijwilliger bij omnisportvereniging HSV’69. Huub is één van de ereleden en was onder andere bestuurslid, jeugdleider en onderhoudsman.

Vanaf 1990 is Huub vrijwilliger bij de Stichting Hoefse Belangen. Hij is actief als mede-organisator van Koningsdag, leidt de traditionele bingo-avonden en is actief bij de 5-jaarlijkse Gondelvaart. Binnen de Hoefse gemeenschap is Huub bij uitstek een verbinder, hij kent iedereen, iedereen kent hem, hij praat alles bij elkaar en brengt sfeer, zo ook tijdens de evenementen.

Na zijn pensionering in 2003 als conciërge van het Hoofdvaart College, werd Huub vrijwilliger en staat hij examenkandidaten bij op diverse onderdelen van hun examen.

Vanaf 2007 tot heden is Huub van Bemmelen lid van het Programma Beleid Bepalend Orgaan van RTV De Ronde Venen. Door het Commissariaat van de Media wordt vooral gekeken of de omroep voldoende aandacht besteed aan lokale onderwerpen (nieuws, sport, evenementen, etc.) Het PBO maakt een jaarverslag en stuurt dit naar het Commissariaat. Als dit wordt geaccepteerd, kan de lokale omroep weer een jaar verder. Huub vertegenwoordigt in het PBO de “minderheden”.

Sinds 2012 is Huub vrijwilliger bij ’t Anker, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, en sinds 2020 de technisch coördinator. Hij coördineert en voert de technische werkzaamheden uit. Ook onderhoudt hij de contacten met vrijwilligers en gasten van 't Anker. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Roeline Elzes (Wilnis, 1945) is een zeer gewaardeerd vrijwilliger die zich inzet voor school, kerk en maatschappij. Zij is al 30 jaar actief voor de PKN Ontmoetingskerk in Wilnis. In de kerk worden jaarlijks twee scholendiensten gehouden. In dit samenspel tussen leerkrachten en predikant heeft Eliza altijd een belangrijke rol gespeeld. Meerdere perioden is ze ouderling geweest en gaf ze tijd en aandacht aan het pastoraat. Ook is ze al meer dan 25 jaar lid van de Taakgroep Eredienst. Deze taakgroep bereidt de erediensten voor die een bijzonder karakter hebben, bijvoorbeeld de vieringen van de kerkelijke feesten. De laatste jaren is ze tevens degene die de nieuw ingekomen leden welkom heet. Ook activiteiten over de grenzen van de eigen gemeente hebben haar aandacht. Zo maakt zij deel uit van het Interkerkelijk Overleg De Ronde Venen (het IKO); zij denkt mee en organiseert diverse activiteiten.

Roeline is zeer begaan met het lot van haar medemens en wil ook in de laatste levensfase veel voor hen betekenen. Zij doet dit vanaf de oprichting (2000) van het Hospitium Wilnis als vrijwilligster Zorg. Ze ondersteunt het verplegend personeel bij de vaak zware fysieke arbeid. Maar ook luisteren, de krant doornemen en het geven van extra aandacht is belangrijk. Het is haar op het lijf geschreven om op deze manier haar zieke terminale medemens een beetje rust en vertrouwen te schenken. 

Na haar pensionering in 2007 als leerkracht en intern begeleider op de Koningin Julianaschool in Wilnis, bleef ze als vrijwilliger aan de school verbonden. Kinderen uit een ander land die geen woord Nederlands spreken begeleidt ze met veel enthousiasme en helpt hen de Nederlandse taal te leren.

Als kerkelijk afgevaardigde is Roeline sinds 2017 vrijwilligster bij Tympaan-De Baat. Ze geeft mede leiding aan een lotgenotengroep Rouwverwerking. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Henk van Kessel (Abcoude, 1943) is een man met het gemeenschapshart op de juiste plaats. Zijn inspanningen en inzet zijn van waardevolle maatschappelijke betekenis. Vanaf 2004 is hij bestuurslid van de Kerkenraad. Als bestuurslid en als vicevoorzitter is hij medeverantwoordelijk voor de kerkelijke gemeente en specifiek belast met het pastoraat in Abcoude. Hiervoor legt hij talloze bezoeken af aan de leden van de kerk en waar nodig ook aan mensen van buiten de kerk. Henk van Kessel organiseerde van 2005 tot 2019 ook de inzet van organisten, zowel voor de kerkdiensten als voor de buitenkerkelijke evenementen in de Dorpskerk van Abcoude. 

Vanaf 2013 coördineert hij de verhuur van de Dorpskerk aan derden en is hij vrijwel altijd aanwezig wanneer de kerk gebruikt wordt. Als vraagbaak, voor praktische hulp bij op- en afbouw of als bekend gezicht bij de ontvangst van de organisatoren of bezoekers van een activiteit.

Van 1982 tot en met 2019 is Henk van Kessel bestuurlijk actief geweest bij het Christelijk gemengd koor Rehoboth in Amsterdam. In deze periode was hij voorzitter van dit koor. Daarnaast deed hij ook veel praktisch werk, zoals de zakelijke afspraken rond de concerten, het halen en brengen van oudere koorleden en het vervoer van de materialen. 

Henk was Henk vanaf 1969 tot 2004 bestuurlijk actief in de Protestantse gemeente van Abcoude en tussen 1973 en 2012 bij andere koren. Ook is hij rond 1990 enkele jaren voorzitter geweest van de Weesper Ondernemers Vereniging. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Wim Klaassen (Mijdrecht, 1943) is al 46 jaar politiek en maatschappelijk actief in De Ronde Venen. Velen omschrijven hem als ‘zeer bevlogen’, ‘betrokken’ en ‘deskundig’. In 1974 was hij medeoprichter van een afdeling van de PPR, welke later is opgegaan in GroenLinks. Sinds de oprichting van GroenLinks zit Wim in het bestuur van de afdeling. Wim is een doortastende bouwer en een man van samenwerking en verbinding. Hij was de drijvende kracht bij het tot stand komen van de samenwerking tussen lokale progressieve partijen, ‘De Combinatie’. Tot de dag van vandaag is er een goede samenwerking tussen de PvdA en GroenLinks in de gemeenteraad. Wim heeft daar een groot aandeel in gehad. Wim was lange tijd voorzitter van GroenLinks De Ronde Venen. Momenteel is hij nog penningmeester en neemt hij nog maandelijks deel aan de fractievergaderingen. Mede dankzij Wim is geïnvesteerd in de eerste windmolen van De Ronde Venen. Van 2001 tot 2010 was Wim gemeenteraadslid. Daarin zette hij zich vooral in voor sociale vraagstukken. Wim was één van de initiatiefnemers voor het opstellen en vastleggen van het armoedebeleidsplan door de gemeenteraad.

De afgelopen 6 jaar is Wim ook de drijvende kracht binnen het Ombudsteam van PvdA-GroenLinks. Op die manier heeft hij heel veel inwoners geholpen met allerlei zaken.

Tijdens zijn raadslidmaatschap werd Wim ook bestuurslid van de stichting Leefbaarheid (een van de voorlopers van Tympaan – De Baat). Sinds 2014 maakt hij deel uit van het bestuur van stichting Servicepunt & Tympaan- De Baat. Wim heeft een actieve en constructieve rol gespeeld bij het tot stand komen van de fusie. Naast zijn bestuurslidmaatschap is Wim ook uitvoerend actief als vrijwillig ‘(taal) maatje’. Wim Klaassen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Corry Langeveld-Droogh (Abcoude, 1933) is een actieve vrouw. Zij combineerde haar werk op de boerderij en een groot gezin in de jaren ’70 met een functie in het bestuur van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie. Daarnaast was ze actief voor de stichting De Zonnebloem, was ze bestuurslid bij de geloofsgemeenschap H.H. Cosmas en Damianus en actief voor de Stichting Feestelijkheden Abcoude.

Sinds 1998 bezoekt ze elke 2 weken mensen die dat door hun lichamelijk beperking nodig hebben. Ook is ze altijd bereid te helpen wanneer De Zonnebloem handjes nodig heeft bij een activiteit of dagje uit. Daarnaast is zij 1 van de vaste en beste verkopers van loten voor de jaarlijkse loterij en draagt ze het bestuur ideeën aan voor nieuwe activiteiten of dagjes uit.

Corry heeft naast haar secretarisschap in het bestuur van de Katholieke Plattelandsvrouwen Organisatie, ook vrijwilligerswerk verricht voor de H.H. Cosmas en Damianusgemeenschap in Abcoude, variërend van de schoonmaak, het rondbrengen van het Parochieblad en andere hand- en spandiensten. Nu nog bakt ze wafels voor een goed doel op de jaarlijkse Fair in november.

Vanaf 2003 loopt zij de collecte voor de Stichting Feestelijkheden Abcoude. Met de opbrengst wordt de jaarlijkse ouderendag tijdens de Feestweek in Abcoude georganiseerd.

Dit vrijwilligerswerk doet zij naast de al jarenlange intensieve (mantel) zorg voor haar inmiddels 94-jarige echtgenoot. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Jan Loman (Mijdrecht, 1941) verricht al bijna 40 jaar, samen met zijn echtgenote Jenny Loman, vrijwilligerswerk voor vele organisaties. Beiden zetten zich in voor kleine en lokale goede doelen en voor grote en internationale organisaties. Vrijwilligerswerk staat centraal in hun leven. 

Van 1981 tot en met 1991 was Jan Loman actief voor Stichting Uithoorn voor Polen (Cor Floor). Jan Loman haalde kleding op en hielp samen met zijn echtgenote mee met het sorteren en inpakken en zorgde voor de opslag. Gezien zijn technische inzicht repareerde hij ook veel goederen zoals ziekenhuisbedden en rolstoelen. 

Van 1985 tot en met 2010 zette Jan Loman zich in voor IJsclub Nooit Gedacht. Hij was met veel plezier begeleider van de jeugd, was hun vaste coach en begeleider bij wedstrijden. Ook voor het G-schaatsen zette hij zich met 100 procent in. 

Vanaf 1990 zet hij zich in voor Stichting Naomi. De stichting is actief in Sri Lanka voor de minder bedeelden in weeshuizen, bejaardentehuizen en gehandicapten. Ook hier houdt Jan Loman zich bezig met het ophalen van kleding, transport, verzorging en administratie. Van 2012 tot en met 2017 was hij actief voor Children’s relief in Oekraïne. De organisatie richt zich op baby’s in ziekenhuizen en weeshuizen. Ook voor deze organisatie haalde hij kleding op en repareerde spullen. Vanaf 2014 doet hij hetzelfde werk ook voor de stichting Hoop voor Albanië. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Jenny Loman (Mijdrecht, 1943) verricht samen met haar man al bijna 40 jaar vrijwilligerswerk voor verschillende organisaties. Van 1977 tot en met 1996 was zij onder andere hulpmoeder op de Twistvliedschool. Naast haar activiteiten op school startte ze met vrijwilligerswerk voor stichting Uithoorn voor Polen. Al snel betrok zij ook ouders hierbij en benaderde hen persoonlijk of via de schoolkrant voor de inzameling van kleding of speelgoed. Tijdens haar werk voor Uithoorn voor Polen, van 1981 tot en met 1991, heeft zij een bijdrage geleverd aan 30 grote transporten. Zij sorteerde kleding, hielp bij het inpakken en verrichte herstelwerk aan de kleding. Gezien haar achtergrond als coupeuse deed zij dit erg goed. Toen de stichting in 1991 werd opgeheven, ging het inzamelen bij Jenny gewoon door vanaf haar privéadres. 

Jenny Loman is al 30 jaar actief voor de Stichting Naomi. Vanaf 2005 zet zij zich in voor de Voedselbank en Kledingbank De Ronde Venen. Zij helpt bij het samenstellen van voedselpakketten, het uitdelen, sorteren en controleren van levensmiddelen. Vanaf 2010 verricht ze ook vrijwilligerswerk voor de Stichting Corantijn. Deze stichting zamelt kleding en andere spullen in voor Suriname. Daarnaast was ze net als haar man actief voor Children’s relief en de stichting Hoop voor Albanië. Zij wordt gezien als een actieve en sociale vrouw die zich al jaren met veel enthousiasme inzet voor de minder bedeelden in de maatschappij. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Gerard van Scheppingen (De Hoef, 1951) is sinds 1983 bestuurslid/penningmeester van Stichting Hoefse Belangen en de drijvende kracht van deze stichting. Gerard maakt altijd tijd voor de activiteiten in De Hoef van de Stichting Hoefse Belangen. Bij het innen van de donateursgelden is hij nooit zomaar klaar en komt zonder eerst een kopje koffie gedronken te hebben, niet zomaar weg. Daardoor is hij ook altijd op de hoogte wat speelt en leeft in De Hoef en mede daardoor hebben de activiteiten een groot bereik en een grote bekendheid. Een aantal van deze activiteiten zijn: de bingo-avonden voor senioren, een jaarlijkse dagtocht met senioren, De Hoef Sportief, Koningsdag en de Gondelvaart, een groots evenement welke 1 keer per 5 jaar georganiseerd wordt.

Namens deze Stichting is Gerard ook lid van de overkoepelende Oranjevereniging De Ronde Venen. In die hoedanigheid woont hij altijd de gemeenschappelijke vergaderingen bij en bespreekt hij daar alle plannen die er zijn om een mooie Koningsdag in De Hoef te kunnen vieren. Ook hierin steekt hij veel vrije tijd en energie om vooral de jeugd in De Hoef op 27 april te laten genieten van sport en spel. Als vrijwilliger is hij van grote waarde voor de Hoefse gemeenschap. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Al ruim 20 jaar is Eliza Verhoef-Stoof (Wilnis, 1965) actief als creatief werker en hulpverlener voor gedetineerden in de Penitentiaire Inrichting Nieuwersluis. Daar werkt zij op de afdeling EZV (extra zorgvoorziening) waar 300 dames (TBS-ers en lang gestraften) zitten. Naast de creatieve activiteiten waaraan de gedetineerde vrouwen graag deelnemen, biedt Eliza ook vooral een luisterend oor waardoor de dames hun hart kunnen luchten en zorgen kunnen delen. Zij weet hier uitstekend mee om te gaan en blijft te allen tijde kalm en handelt alle calamiteiten kordaat en vakkundig af. Zij voorziet al ruim van te voren wanneer er ontevredenheid heerst en grijpt vroegtijdig in en neemt zo nodig contact op met de directie of geestelijke verzorging als dat nodig is. 

Eliza is ook vrijwilliger in de kerk in Nieuwersluis. Tijdens de drukbezochte diensten komen er vaak veel emoties los in de vorm van verdriet, woede en angsten. Eliza springt dan geruisloos bij om de diensten toch verder te kunnen laten gaan. Ook is zij begeleidster bij de Alphacursus (bijbelstudie) die gehouden wordt in Nieuwersluis. 

Door Justitie in Den Haag wordt ze vaak als ervaringsdeskundige uitgenodigd om deel te nemen aan gespreksgroepen met als thema hoe gedetineerden beter begeleid kunnen worden op de terugkeer in de maatschappij als volwaardig burger. Hieruit is het project “Binnen Beginnen is Buiten Winnen” ontstaan. Eliza werkt vanuit deze inzichten waardoor zij bij de gedetineerde vrouwen het vertrouwen wint en zij zich openstellen voor het traject van leren, socialiseren, stagelopen en werken buiten de gevangenis en zo voorbereid worden op het leven in de maatschappij. Dit vrijwilligerswerk is van grote waarde omdat Eliza hiermee een brug  slaat tussen de maatschappij en de gevangenis. Naast dit intensieve werk, weet Eliza ook nog tijd te vinden om zich al twaalf jaar lang, wekelijks  twee dagdelen in te zetten voor de Voedselbank van de Stichting Hoop voor Morgen in Amsterdam Zuid-Oost. Zij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.


Marianne Walma (Wilnis, 1952) zet zich als vrijwilliger met hart en ziel in voor de Vereniging van Reumapatiënten Amsterdam e.o. Naast secretariaatswerkzaamheden organiseert ze in het kader van de zogenaamde “lotgenoten-contacten” diverse voorlichtingsbijeenkomsten met daarbij deskundigen, organiseert groepsreizen, bingomiddagen en organiseert en coördineert diverse sportactiviteiten zoals fitness, zwemmen en yoga voor de leden. Als ombudsvrouw van de VRA onderhoudt ze vele contacten en vervult een bemiddelende rol. Ook onderhoudt ze de contacten met de zuster reumapatiëntenverenigingen, ReumaNederland en artsen/onderzoekers. 

Haar inzet gaat verder dan alleen het vervullen van de bestuurlijke taken. Ze biedt altijd een luisterend oor aan de reumapatiënten en regelt voor hen de zaken daar waar het nodig is. Ze bezoekt zieke mensen in de ziekenhuizen, thuis of in een hospice. Ze brengt bij alleenstaanden een maaltijd of doet de boodschappen. En als het nodig is begeleidt ze de mensen bij doktersbezoeken.

In het verlengde werkt zij als vertegenwoordiger van de VRA samen met de Harteraad. De Harteraad is het expertisecentrum voor het leven met hart- en vaataandoeningen en biedt mensen met een hart- en vaataandoening én hun naasten praktische, sociale en emotionele steun. Hier organiseert zij informatiebijeenkomsten voor de leden.

Marianne Walma heeft een indrukwekkende staat van dienst als mantelzorger. Al in 1998 nam zij als jongste dochter haar alleenstaande dementerende moeder onder haar hoede. Tegelijkertijd zorgde zij voor de beste vriendin van haar moeder en werd ook haar vertrouwenspersoon. In het verlengde van haar activiteiten voor de VRA verleent zij al jarenlang intensieve mantelzorg aan mensen die op haar weg zijn gekomen en waarvan zij vindt dat zij dat nodig hebben. Zij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Een zeer aimabel persoon die voor iedereen een luisterend oor heeft en waarop nooit tevergeefs een beroep wordt gedaan. Een stille kracht die nooit ongevraagd op de voorgrond treedt. Zo wordt Fred Wessel (Abcoude, 1946) omschreven, een zeer betrokken en actieve vrijwilliger bij FC Abcoude. Hij is onmisbaar voor de vereniging en een groot voorbeeld voor anderen. Fred zet zich al bijna 40 jaar onafgebroken in voor de vereniging. Hij meldde zich in 1980 aan als vrijwilliger, het moment waarop zijn oudste zoon lid werd van FC Abcoude. Hij hield zich bezig met het clubblad en was standencoördinator. De inzet van Fred bleef niet onopgemerkt, omstreeks 1985 werd hij gevraagd om het bestuur van FC Abcoude als penningmeester te versterken en een paar jaar later combineerde hij deze functie met het beheren van de financiën van de Stichting Hollandse Kade. Het beheer en het onderhoud van het sportpark was bij deze stichting ondergebracht. Fred heeft een grote rol gespeeld als adviseur van de Stichting Hollandse Kade en de afwikkeling en opheffing in 2010 uitstekend afgehandeld. In zijn bestuursfunctie was hij een zeer nauwkeurige penningmeester die de financiën uitstekend beheerde. De financiële situatie van de vereniging was bij zijn start zorgwekkend. Fred heeft een grote bijdrage geleverd aan de gezondmaking van de financiën.

Fred heeft bij de vereniging FC Abcoude diverse functies bekleed en bekleedt een aantal nog steeds. Hij is nog dagelijks betrokken bij en mede verantwoordelijk voor het voeren van de financiële administratie en ondersteunt de penningmeester bij het vervullen van zijn taken. Daarnaast is hij ook verantwoordelijk voor de ledenadministratie. Fred is de spil voor de wedstrijdcoördinatoren en zorgt ervoor dat ieder jaar de teamindelingen tijdig bekend zijn. In het weekend fungeert Fred als het vraagbaken aan de wedstrijdtafel en vertegenwoordigt hij de club bij alle wedstrijden van het 1ste elftal. Voor zijn tomeloze inzet en betrokkenheid is Fred in 2000 benoemd tot lid van verdienste en erelid. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.


Elias Woudenberg (Abcoude, 1965) wijdt al jaren zijn beste krachten aan de Militaire Ruitersportvereniging Te Paard!, de Stichting Militair Ruiterbewijs, de Stichting KMSV- Fonds, de Stichting Cavalerie Ere - Escorte en de Stichting Sportonderscheidingen die de Nationale Sportmedaille NOC*NSF en het Nationale Vijfkampkruis NOC*NSF voert. Het zijn alle aan de Krijgsmacht en de Koninklijke Landmacht gelieerde organisaties.

Sinds 1997 is Elias aangesteld als escorteur van het Cavalerie Ere-Escorte. Voor de voorbeeldige wijze waarop hij invulling gaf aan het commando over het 2e peloton werd hem een Tevredenheidsbetuiging toegekend. Als personeelsofficier heeft hij zich vrijwillig ingezet om de verwaarloosde bestandsgegevens op orde te brengen. Ook op eigen initiatief richtte hij op basis van het gegevensbestand van het personeel een Escorteurs-archief in dat nu gebruikt wordt om de historie van het Escorte vast te leggen en gegevens verschaft om escorteurs te kunnen waarderen. 

In 2002 droeg hij actief bij aan de instelling van het Militair Ruiterbewijs en in 2003 aan de oprichting van de Stichting militair Ruiterbewijs. Op zijn initiatief is het Militair Ruiterbewijs verplicht gesteld voor deelname van Escorteurs aan de Grote Ceremoniën van Staat. Inmiddels hebben via de Stichting Militair Ruiterbewijs meer dan 500 ruiters het Militair Ruiterbewijs behaald. Hierdoor is de veiligheid van ruiter en paard, van de omstanders en van het publiek significant verhoogd.

Sinds 2005 heeft Elias de functies van secretaris/penningmeester, secretaris en voorzitter vervuld van de Nederlandse Vijfkamp Bond, later omgevormd naar de Stichting Sportonderscheidingen. Deze omvorming staat overigens ook op zijn naam.

Gedurende een lange periode (2002-heden) vervult majoor Woudenberg een groot aantal functies binnen de landelijk overkoepelende organisatie voor de Militaire Ruitersport, de  Militaire Ruitersportvereniging “Te Paard!”. Van 2015-2019 vervulde hij de functie van vicevoorzitter, waarbij hij in de eerste helft van 2018 het voorzitterschap waarnam. In dat jaar wijzigde de MRV “Te Paard!” haar statutaire organisatievorm ingrijpend. Mede dankzij zijn inspanningen en grote toewijding is de MRV “Te Paard!” een bruisende vereniging.

Sinds 2012 vervult Elias de functie van secretaris van de Stichting KMSV-Fonds. Dit fonds is voortgekomen uit de Koninklijke Militaire Sportvereniging en bewaakt en bewaart met name het rijke militaire hippisch sportverleden. Hoofddoelstelling van het fonds is het financieel ondersteunen van de militaire ruitersport. Het KMSV-Fonds stimuleert daarnaast de moderne militaire ruitersport door o.m. jaarlijks de KMSV-Beker uit te reiken. Elias heeft vele initiatieven ontplooid ter ondersteuning van beide doelstellingen, zoals fondsenwerving, het opzetten van een website, digitaliseren van documenten, film- en fotomateriaal. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau met de Zwaarden. De onderscheiding is maandag 26 april aan hem uitgereikt door minister Ank Bijleveld van Defensie.

laatst bijgewerkt op: 26 apr 2021 11:10Family Mijdrecht


Terug

Family Mijdrecht